Nebezpečný materiál

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
  1. Látka, která je svými fyzikálními, chemickými a toxickými vlastnostmi schopna nebezpečně působit na osoby, živé organismy, životní prostředí a majetek (látka výbušná, podporující hoření, lehce vznětlivá, hořlavá, jedovatá, žíravá, dráždivá atd.). [1]
  2. Jakýkoliv chemický nebo biologický prostředek, který je nebezpečný zdraví, například látky nebo preparáty klasifikované jeko velmi toxické, toxické, škodlivé, leptavé (žíravé), dráždivé, senzitivní (senzibilující), karcinogenní, mutagenní, teratogenní, patogení, dusivé. [2]
  3. Nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zákona o chemických látkách. [3]
  4. Látka, která na základě svých fyzikálních nebo chemických vlastností vytváří riziko.

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. ČSN EN 1070. Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie. ČSN EN 626-1. Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení
  3. VÚBP - OPPZH


Nebezpečný materiál - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Dangerous material Gefährliche Arbeitsstoff (r) Produit dangereuse
Osobní nástroje