Property:Asociovaný termín

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Asociovaný termín (related term): Termín řízeného slovníku sémanticky související s jiným termínem, přičemž mezi oběma termíny neexistuje vztah ekvivalence ani hierarchie. V tezauru jsou tyto termíny nazývány asociované deskriptory.

Vztah asociace operuje se sdružováním představ na základě určitých podmínek a vyskytuje se mezi pojmy, které mají podobný význam nebo kontextuální souvislost. Jde buďto o slova s částečným průnikem významů, která nejsou zahrnuta do třídy podmíněné ekvivalence, a nebo o slova, která se používají společně v určité souvislosti. Jedná se tedy o lexikální jednotky, které jsou mentálně asociovány a stejně, jako vztah hierarchie, se vztah asociace znázorňuje pouze u deskriptorů, neboť účelem tohoto vyjádření je zpřesnění a zefektivnění vyhledávání. Vztahem asociace se spojují dva druhy lexikálních jednotek, jedná se o deskriptory náležející do stejné kategorie a deskriptory, které spadají do různých kategorií.


Stránek používajících vlastnost „Asociovaný termín“

Zobrazeno je 25 stránek používajících tuto vlastnost.

(25 předchozích) (25 následujících)

A

Absolutní vlhkost +Mikroklima  +
Absorpce kůží +Látky senzibilizující kůži  +
Aklimatizace na horko +Klimatické podmínky  +
Akustika +Hluk  +, Sluch  +
Akutní infekce +Infekční choroby  +
Akutní otravy +Prostředky proti otravě  +
Alergeny +Alergie  +
Alergie +Alergeny  +, Prach  +
Alkohol na pracovišti +Alkoholismus  +
Alkoholismus +Alkohol na pracovišti  +
Andragogika +Vzdělávání  +
Antropometrie +Antropometrické údaje  +
Asanace +Asanační podnik  +
Asanační podnik +Kafilerie  +
Autorizovaný bezpečnostní technik +Technik BOZP  +, Autorizace pro posuzovaní shody  +

B

Barevné stereovidění +Barva jako zrakový vjem  +, Barevný kontrast  +
Barevný kontrast +Barva jako zrakový vjem  +, Barevné stereovidění  +
Barva jako zrakový vjem +Barevný kontrast  +, Barevné stereovidění  +
Barviva +Inkousty  +, Laky  +
Bezdotyková ochranná zařízení +Bezdotykový ochranný prostředek  +
Bezpečnost práce +Bezpečnostní management  +, Prevence nehod  +, Bezpečnost při práci  +
Bezpečnost při práci +Bezpečnost práce  +
Bezpečnost stroje +Bezpečnostní část řídícího systému  +, Bezpečnost technických zařízení  +
Bezpečnostní prověrky +Průzkumy  +
Bezpečnostní předpisy +Bezpečnostní norma  +, Bezpečnostní nařízení  +
(25 předchozích) (25 následujících)
Osobní nástroje