Property:Viz

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Tezaurus je slovník řízeného selekčního jazyka (tj. souboru termínů užívaných k vyjádření témat dokumentů), uspořádaný tak, aby vyjadřoval vztahy (vazby) mezi jednotlivými pojmy. Termíny v něm obsažené se dělí na deskriptory (tj. preferované termíny sloužící k vyjádření tématu popisovaného dokumentu a zároveň k formulaci rešeršního dotazu) a nedeskriptory (ekvivalenty či nepreferované termíny, od nichž je uživatel tezauru odkázán na používaný deskriptor pomocí vazby VIZ).


Osobní nástroje