Kategorizace prací: Porovnání verzí

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 19: Řádka 19:
 
<references/>
 
<references/>
  
[[Kategorie:Hygiena práce]]  
+
[[Kategorie:Kategorizace prací]]  
[[Kategorie:Právo]]
+
[[Kategorie:Hygiena práceπ|π]]  
[[Kategorie:Ergonomie]]  
+
 
{{jazyky3|en=|de=Arbeitskategorisierung (f)|fr=Catégorization des travaux (f)|}}
 
{{jazyky3|en=|de=Arbeitskategorisierung (f)|fr=Catégorization des travaux (f)|}}

Verze z 17. 9. 2019, 13:01

Zařazování pracovních činností do definovaných skupin podle určitých znaků. V hygieně práce je cílem kategorizace prací hodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců. Způsob provádění této kategorizace je dán vyhláškou č. 89 Ministerstva zdravotnictví z 15. února 2001.[1]

Kategorizace prací je souhrnné hodnocení úrovně zátěže pracovníků faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek, které jsou charakteristické pro danou práci na konkrétním pracovišti, a úrovně zabezpečení ochrany zdraví pracovníků. [2]

Kategorizace prací vyjadřuje standardním způsobem pravděpodobnost a závažnost předpokládaných zdravotních dopadů. Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví, se práce zařazují do čtyř kategorií.

  • Kategorie 1 – nepředpokládá se poškození zdraví.
  • Kategorie 2 – poškození zdraví se může vyskytnout u vnímavých jedinců.
  • Kategorie 3 – představuje riziko poškození zdraví u všech exponovaných jedinců.

Expozice zaměstnanců překračuje stanovený limit pro daný faktor, k ochraně zdraví je nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky, mohou se vyskytovat nemoci z povolání.

  • Kategorie 4 – přestavuje nejzávažnější riziko.

Riziko nelze vyloučit ani při používání dostupných OOPP. Kategorie 4 není definována pro pracovní polohu, zátěž chladem, psychickou zátěž a zrakovou zátěž. Účelem kategorizace je získat objektivní a srovnatelné podklady především pro určení rizikových prací, optimalizaci pracovních podmínek a pro racionální opatření k odstranění nedostatků v zabezpečení ochrany zdraví při práci. Kategorizace prací může být pro organizaci i vodítkem při kolektivním vyjednávání v případě rozdílných náhledů na výkon práce v souvislosti se mzdovým a jiným zvýhodněním.

Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 432/2003 Sb.), kterým se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok.[3]

Reference

  1. Bezpečnost a hygiena práce, 2002, č. 7-8, str. 41.
  2. MUDr. Eva Hanáková
  3. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Kategorizace prací - (Diskuse k heslu)
Německy: Francouzsky:
Arbeitskategorisierung (f) Catégorization des travaux (f)
Osobní nástroje