Nápověda:Obsah

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Sekce

Podsekce

Podopodsekce atd.

Toto dělení také automaticky tvoří obsah hesla.

Zobrazení textu tak jak je bez zalamování

Tento text je plující, ale

tento text se už zobrazí tak
jak
je, protože začíná mezerou.

Tezaurové vazby

 • [[Nadřazený termín::Adaptace zraku| ]]
 • [[Podřazený termín::Adaptace zraku| ]]
 • [[Asociovaný termín::Adaptace zraku| ]]

Např. do hesla Křemílek a hesla Vochomůrka napišeme

[[Nadřazený termín:Pařezová chaloupka| ]]

V hesle Pařezová chaloupka by se mělo obejvit Podřazený termín: Křemílek, Vochomůrka


Pro nově vznikající podřazené termíny stačí, když se do vlastních textů podřazenych termínů napíše relace na nadřazený termín

Zpracování viz

Pokud potřebujeme nějaký český termín přesměrovat jako analogii viz, syntaxe je následující:

 #REDIRECT [[záchranné služby]] {{sl_cs}}
 		
 [[Viz::záchranné služby| ]]
 • Šablona {{sl_cs}} je důležitá proto, že by jinak pojem vypadl z českého rejstříku
 • [[Viz::záchranné služby| ]] se musí uvést, jinak by se zrušila sémantika
 • Příklad: Ambulance

Cizojazyčná homonyma

Namísto redirectu na konkrétní český termín se použijí šablony

 {{vyznamy|Havárie|Incident|Nehoda|Nehodový děj|Případ|Úraz}}
 
 {{sl_en}}
 • Šablona významy je konfigurována až na 10 parametrů (synonym) a může být dle potřeby rozšířena
 • Šablona {{sl_zkratka_jazyka}} je důležitá proto, že by jinak pojem vypadl z příslušného rejstříku
 • Příklad: Accident

Citace

Reference

 • == Reference == <references/>
 • <ref> </ref>

Citace opakujícího se zdroje:

  první zdroj pojmenovat např. <ref name=clanek>{{detail clanku}}</ref> - u dalších zdrojů použít: <ref name=clanek /> 

Citace Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana ...[et al.]. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-468-6.

Citace zdroje Slovník k lidskému činiteli: SKŘEHOT, Petr. Terminologický výkladový slovník k problematice lidského činitele. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2011. 116 s. ISBN 978-80-86973-68-5.

Citace knihy ABC ergonomie: MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.

Citace hesla ve Wikipedii: Dyeing. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2009-03-06]. Anglické rozhraní. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Dyeing>.

Citace Technického naučného slovníku, 1981-1986: Technický naučný slovník. Praha: SNTL, 1981-1986.

Citace Akademického slovníku cizích slov, 1995: Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1995.

Citace zákona: Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů. Sbírka zákonů ČR, 1998, částka 54, s. 6716-6736.

Citace normy: ČSN EN ISO 13943 (73 0801). Požární bezpečnost - Slovník. Praha: Český normalizační institut, 2001.

Citace Glossary of terms on chemical safety: Glossary of terms on chemical safety [online]. Dostupný z: www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/safetytm/glossary.htm.

Citace Health & Safety Terms: Health & Safety Terms [online]. Dostupný z: http://www.edp-uk.com/glossaries/terms.htm.

Citace AJ normy pro terminologii k Human factor: Human factors (ergonomics) engineering: american national standard for industrial engineering terminology: ANSI Z94.9. Norcross: Engineering and Management Press, 1998. 28 s. ISBN 0-89806-196-2.

Citace Slovník PZH: Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z: http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf.

Citace Slovník RoVS: NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm: Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.

Citace Janáková 2018: JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 6. aktual. vyd. Olomouc: ANAG, 2018. 518 s. ISBN 978-80-7554-171-0.

Citace Janáková: JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3. aktual. vyd. Olomouc: ANAG, 2004. 215 s. ISBN 80-7263-223-X.

Citace Král: KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.

Citace BHP 9/2002 - ergonomie: MATOUŠEK, O.; RŮŽIČKA, J. Přehled poznatků pro aplikaci ergonomie v pracovních systémech. Bezpečnost a hygiena práce, 2002, č. 9, s. 15-30.

Citace Hatina - terminologický slovník BOZP:

 • HATINA, Teodor...[et al.]. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 1. časť A-E. Bezpečná práce, 2007, roč. 38, č. 3, s. 19-39.
 • HATINA, Teodor...[et al.]. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 2. časť F-L. Bezpečná práce, 2007, roč. 38, č. 4, s. 16-36.
 • HATINA, Teodor...[et al.]. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 3. časť M-N. Bezpečná práce, 2007, roč. 38, č. 5, s. s. 17-22, 27-32.


Citace Hatina - encyklopedie: HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.

Citace Hatina: HATINA, Teodor ...[et al.]. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [online]. Dostupné z WWW: http://www.btspo.sk/zakony/Slovnik.pdf.

Slovník BOZP 1985: Slovník bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Praha: Práce, 1985. 440 s.

Terminologický slovník BOZP 1972: Terminologický slovník BOZP. Praha: VÚBP, 1972.

 • {{jazyky3|en=|de=|fr=|zdroj=Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava)}}


odkaz na online česko-slovenský slovník: http://www.e-slovensko.cz/slovnik/

Zdroj Hanáková

 • [[Kategorie:Ochrana zdraví, hygiena práce]]
 • {{jazyky3|en=|de=|fr=|zdroj=MUDr. Eva Hanáková}}

Šablona Nejasnosti

Za účelem nejasností je vytvořena šablona {{Nejasnosti|Co je nejasne}} , která se umistí do hesla, které je nejasné (za svislitkem se uvádí parametr).

Vazby na externí zdroje

 • [[clav:Anal%FDza;faktor%F9]]
 • [[aip:57422]]
 • [[cswiki:Analýza{{m}}faktorů]]
 • [[enwiki:Factor{{m}}analysis]]
 • [[google:Analýza{{m}}faktorů]]
 • [[nkp:Analýza AND faktorů]]
 • [[stk:Anal%FDza faktor%F9]]
 • [[cvut:Analýza{{m}}faktorů]]
 • [[vutbr:Analýza{{m}}faktorů]]
 • [[uk:Faktorová{{m}}analýza]]
 • [[nlk:Anal%FDza{{m}}faktor%F9]]

Seznamy

 • číslování se docílí pomocí znaku # (hash - Alt+35) - (více hashů znamená nižší úroveň)
 • odrážky se tvoří pomocí znaku * - (více hvězdiček znamená nižší úroveň)
 • vnořené seznamy #* viz Analýzy rizik

Příklad: # Činnost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby, která vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo procesy s výrobou související jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky. Zdroj: zák. č. 22/1997 Sb.

# Obecně je to proces, jehož výsledkem je osvědčení nebo potvrzení o určitých skutečnostech, které nastyly nebo jsou deklarovány, vydané příslušnou oprávněnou institucí.

Přesměrování

(dva zaměnitelné termíny, př. Hodnocení rizik a hodnocení rizika)

Do obsahu hesla Hodnocení rizika se vloží #REDIRECT [[Hodnocení rizik]]. Článek Hodnocení rizika pak automaticky přesměruje na článek Hodnocení rizik, přičemž oba články spolu existují a zobrazují totéž. Přesměrování se tedy může využít u úprav názvů článků (původní článek se pak smaže) nebo pro při tvoření cizojazyčných hesel :

 • #REDIRECT [[Absorpce]] {{sl_en}}
 • #REDIRECT [[Absorpce]] {{sl_de}}
 • #REDIRECT [[Absorpce]] {{sl_fr}}

Stemming

Pokud chcete v textu zvýraznit jako heslo nějaké slovo v jiném pádu než prvním, napíšete slovo nejdříve v základním tvaru a po kolmé čárce (kód 124 - též Ctrl+Alt+W) ve tvaru skloňovaném: [[základní tvar|požadovaný tvar]]

Poznámky

===POZNÁMKA===

Indexy

 • dolní: x2 - x<sub>2</sub>
 • horní: x2 - x<sup>2</sup>

Vytvoření nového článku

 1. Kliknutím na červený odkaz, nebo
 2. Po zadání názvu článku do rámečku hledání vlevo a stisknutí tlačítka jít na se (pokud daný článek již neexistuje) zobrazí stránka s červeným odkazem vytvořit.

Formátování

Jeden nový řádek [[nový řádek]]nemá žádný vliv na vzhled. Může tedy být používán k oddělení vět uvnitř odstavce. Podle některých Wikipedistů to pomáhá editaci a zlepšuje funkci rozdíl. Ale prázdný řádek začne nový odstavec. Ukončit řádek lze i takto:<br /> aniž byste začali nový odstavec.

Odsazení řádku

Dvojtečka : odsazuje řádek nebo odstavec.

Centrování

<center>Vycentrovaný text</center>

Vodorovná oddělovací čára

----

Odkazy a obrázky

V Praze je veřejná doprava.

 • První písmeno cíle je automaticky velké.
 • Vnitřní mezery jsou automaticky nahrazeny podtržítky (napsání podtržítka má stejný účinek jako napsání mezery, ale není doporučeno).

Takže odkaz nahoře vede na http://cs.wikipedia.org/wiki/Veřejná_doprava, což je článek s názvem "Veřejná doprava". V Praze je [[veřejná doprava]].


Když vkládáte komentář na diskusní stránku, měli byste ho podepsat. Můžete tak učinit pomocí 3 vlnovek; to zobrazí Vaše uživatelské jméno: : ~~~

nebo raději 4; to zobrazí Vaše uživatelské jméno a datum a čas: : ~~~~.

Externí odkaz

Nupedia [http://www.nupedia.com Nupedia]

Toto je nepojmenovaný odkaz: [2]

Toto je čistý URL: http://www.nupedia.com Nebo prostě uveďte URL: http://www.nupedia.com.

 • URL smí obsahovat pouze tyto znaky: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. Pokud URL obsahuje odlišný znak, měl by být konvertován; například ^ musí být napsán jako %5E (příslušný kód najdete v ASCII).

Obrázek

 • Mohou být použity jen obrázky, které byly nahrány do Wikipedie. Pro nahrání obrázků použijte načíst soubor. Již nahrané obrázky najdete na Seznam načtených souborů. Další rady vizte na en:Wikipedia:Image use policy, Image markup a extended image syntax.
 • Důrazně se doporučuje vyplňovat alternativní text, používaný, když se obrázek nenahraje, v textových prohlížečích, nebo když je text čten. Vizte Alternate text for images pro pomoc s výběrem.


Obrázek: [[Soubor:Wiki.png]]

nebo s alternativním textem [[Soubor:Wiki.png|skládačka glóbu]]

nebo plovoucí na pravé straně stránky a s popiskem.

[[Soubor:Wiki.png|right|skládačka glóbu]]

nebo plovoucí na pravé straně stránky a bez popisku.

[[Soubor:Wiki.png|right|]]

Všimněte si zvláštní | za slovem right. To slouží k tomu, aby obrázek ploval na pravé straně stránky a ne aby alternativní text byl "right".

Kliknutím na nahraný obrázek zobrazíte stránku s popisem, na niž můžete také odkázat přímo: [[:Soubor:Wiki.png]]

ISBN knihy

K odkazům na knihy můžete použít odkazy Wikipedie:ISBN

Zvýraznění

 • Zdůraznit, silně, velice silně.
  • Jedná se o dvojí nebo trojí apostrofy, nikoliv uvozovky.
  • Všimněte si, že v téměř všech prohlížečích se zobrazí jako kursiva a tučné písmo; ze sémantických důvodů je lepší používat tagy <i> a <b> v matematických vzorcích.

''Zdůraznit'', '''silně''', '''''velice silně'''''.


 • Písmo psacího stroje pro technické termíny - <tt>
 • Můžete použít malý text pro popisky - <small>
 • Můžete škrtnout (<del>) smazaný materiál a podtrhnout (<ins>) nový materiál

Komentář ke zdrojovému textu stránky

nezobrazí se ani ve zdrojovém kódu HTML stránky, pouze při editaci

<!-- komentujete zde -->

Umístění obsahu

Podle současného stavu příkazů wiki čtyři a více nadpisů (sekcí) zapnou automatické generování tabulky obsahu před prvním nadpisem (tj. po úvodním textu). Vložením __NOTOC__ kamkoliv do článku tabulku obsahu vypnete. Tuto akci však provádějte s rozmyslem a jen pokud si jste naprosto jisti tím, co a proč to děláte! Naopak vložením __TOC__můžete umístit obsah na vámi zvolené místo, případně vynutit zobrazení obsahu u měnšího počtu sekcí (nedoporučuje se u krátkých článků). Můžete také použít kompaktní alternativu obsahu (např. v abecedních seznamech) pomocí šablony {{SHORTTOC}}.

Vypnutí tlačítka pro editaci

Příkaz __NOEDITSECTION__ vypne generování odkazu pro editaci jednotlivých sekcí, které se jinak automaticky vytváří u každého nadpisu.

Tabulky

Jsou dva způsoby, jak navrhnout tabulku:

 • pomocí jazyka wiki (vizte MediaWiki User's Guide: Using tables)
 • pomocí obvyklých HTML elementů:<table>, <tr>, <td> nebo <th>.

Rámečky

Odsazení textu od okraje

   a to je konec nápovědy, více se dozvíte na Nápověda

Pozn.

Kategorie

Kategorie slouží k tematickému uspořádání článků na Wikipedii. Zobrazují se na konci stránky a umožňují najít články na související téma.

Každý článek musí být zařazen nejméně do jedné kategorie sdružující tematicky příbuzné články.

Stejným způsobem jako články se do kategorií řadí i samy kategorie; každá kategorie musí být zařazena alespoň do jedné nadřazené kategorie a může obsahovat podkategorie. Kategorie tvoří strukturu od nejobecnějších ke konkrétním kategoriím. Články je potřeba řadit do co nejnižší, tedy nejkonkrétnější (nejužší, nejpřesnější) kategorie.

Článek se do kategorie zařadí tak, že se na konec kódu článku vloží:

[[Kategorie:Název kategorie]]

Název kategorie se pak objeví na konci článku v horizontálním seznamu kategorií, a lze tak jednoduše přejít na seznam souvisejících článků.

Nepřipisuje se tedy článek na stránku kategorie, ale naopak se do článku vkládají odkazy na kategorie. Software MediaWiki, na kterém Wikipedie běží, totiž odkaz rozpozná a zobrazí kategorii v rámečku kategorií pod článkem a zároveň článek zařadí do automaticky vytvářeného seznamu článků na stránce kategorie.

Pomůcky. Pokud často doplňujete a měníte kategorie bez jiných úprav stránky, usnadní vám práci funkce HotCat. Pro ještě zkušenější editory a rozsáhlejší změny kategorizace je určen nástroj Cat-a-lot.

Červená kategorie Červený odkaz na kategorii znamená, že stránka dané kategorie neexistuje. Články se zařazují jen do již existujících kategorií, proto je nutné se červeného odkazu zbavit:

Abecední řazení Články se na stránce kategorie automaticky řadí abecedně podle svého názvu. Ostatní stránky (tedy i podkategorie) se řadí podle názvu až za označením jmenného prostoru a dvojtečkou, tedy např. Kategorie:Fyzika bude řazena podle názvu „Fyzika“.

Je však možné zvolit jiný klíč řazení, tedy název, podle kterého se článek zařadí. Klíč se používá dvěma způsoby

 1. Za svislou čáru ([[Kategorie:Seznamy|Čeští spisovatelé]] pro Seznam českých spisovatelů) pro použití jen ve vybrané kategorii. Uvedený příklad Seznam českých spisovatelů je v kategoriích řazen pod S, ale konkrétně v Kategorie:Seznamy je potřeba jej zařadit pod Č.
 2. Pomocí {{DEFAULTSORT:Einstein, Albert}} pro změnu výchozího řazení u všech kategorií. Tato funkce se využívá zejména u jmen lidí k řazení podle příjmení, jméno. U vybrané kategorie je možné výchozí řazení změnit („přebít“) prvním způsobem.

U klíče řazení je třeba rozlišovat velikost písmen. Hlavní článek kategorie (téma článku odpovídá tématu kategorie) se řadí před abecední pořadí použitím mezery jako klíče, např. článek Lokomotiva použitím [[Kategorie:Lokomotivy| ]]. Dále se používají ještě speciální klíče písmeno pí (π) pro portály a pomlčka (–) pro údržbové kategorie.

Osobní nástroje