Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník Evropské unie
Číslo periodika: L 396/1  30.12.2006
Rozsah: 851 s.
Anotace: Toto nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek samotných a obsažených v přípravcích a v předmětech a současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovace. Toto nařízení by rovněž mělo podpořit rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek. Toto nařízení stanoví pravidla pro látky a přípravky ve smyslu článku 3. Tato pravidla se použijí na výrobu, uvádění na trh nebo používání látek samotných nebo obsažených v přípravcích nebo v předmětech a na uvádění na trh přípravků.
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1516358859835&uri=CELEX:02006R1907-20171010
Původní znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=CS
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo hodnocení
Klíčové slovo instituce
Klíčové slovo látky chemické
Klíčové slovo omezení
Klíčové slovo registrace
Klíčové slovo schvalování
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU l_39620061230cs00010851