Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník Evropské unie
Číslo periodika: L 353/1  31.12.2008
Rozsah: 1355 s.
Anotace: Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek, směsí a předmětů uvedených v čl. 4 odst. 8 prostřednictvím: a) harmonizace kritérií pro klasifikaci látek a směsí a pravidel označování a balení nebezpečných látek a směsí; b) uložení povinnosti: i) výrobcům, dovozcům a následným uživatelům klasifikovat látky a směsi uváděné na trh, ii) dodavatelům označovat a balit látky a směsi uváděné na trh, iii) výrobcům, výrobcům předmětů a dovozcům klasifikovat látky, které nejsou uváděny na trh a které podléhají registraci nebo oznámení podle nařízení (ES) č. 1907/2006; c) uložení povinnosti výrobcům a dovozcům látek oznámit agentuře ty klasifikace a prvky označení, které agentuře nebyly předloženy v rámci registrace podle nařízení (ES) č. 1907/2006; d) stanovení seznamu látek s jejich harmonizovanými klasifikacemi a prvky označení na úrovni Společenství v části 3 přílohy VI; e) stanovení seznamu klasifikací a označení látek, který se skládá ze všech oznámení, podání a harmonizovaných klasifikací a prvků označení uvedených v písmenech c) a d).
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32008R1272
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo dovoz
Klíčové slovo klasifikace
Klíčové slovo látky
Klíčové slovo látky nebezpečné
Klíčové slovo povinnosti
Klíčové slovo směsi
Klíčové slovo výroba
Klíčové slovo značení
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU l_ 3532008 es1272cs001