Ohrožující událost

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Évènement menaçant (f))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Obecně je to děj, v jehož průběhu je za pomoci iniciační události iniciován škodlivý potenciál nebezpečí (zdroje rizika), který negativně působí na lidi, životní prostředí a majetek a vyvolává tak krizovou situaci. Ohrožující událost lze předem popsat ve scénáři působení zdroje rizika na určitém území (místě), za daných podmínek při analýzách rizika (např. metodou ETA). Ohrožující události lze zařadit do dvou základních skupin:

  • přírodní ohrožující události,
  • antropogenní ohrožující události.

Přírodní události jsou např. přírodní požáry, záplavy, vichřice, sněhové kalamity, mrazy, vedro, sucho, sesuvy půdy, laviny, pád kosmického tělesa, zemětřesení, úniky jedovatých plynů z nitra země. Některé z přírodních ohrožujících událostí mohou být v některých případech (scénářích) iniciační událostí pro jiné přírodní ohrožující události, např. dlouhotrvající deště, záplavy a zemětřesení mohou způsobit sesuvy půdy. Častěji je přírodní událost iniciační událostí pro antropogenní ohrožující událost.

Antropogenní událost je např. požár objektů a zařízení, únik nebezpečných látek (toxických, hořlavých, výbušných, radioaktivních, biologických) ze stacionárních a mobilních zařízení, výbuch plynů a pevných látek, zátopová vlna (protržení hráze), sociální bouře, terorismus, válečný stav. Mezi ohrožující události způsobující krizové stavy je nutno zahrnout i výpadky dodávky energií (tepla, elektřiny, zemního plynu, vody).[1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Ohrožující událost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Threatening Event Évènement menaçant (f)