Kvantitativní analýza rizika

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Postup identifikace nebezpečí (zdrojů rizik), následovaný číselným ohodnocením následků havárií, jejich pravděpodobností a jejich kombinací k vyjádření celkové míry rizika, která slouží po posouzení pro řízení rizika.[1]
 2. Kvantitativní hodnocení pravděpodobnosti nežádoucích událostí a pravděpodobnosti škody nebo poškození. Pravděpodobnost může být vyjádřena jako pravděpodobnost nebo četnost.
 3. Typ analýzy rizika, kde je použit systematický postup numerického vyčíslení očekávané frekvence a následků potenciálních havárií spojených se zařízením nebo provozem založeným na inženýrském odhadu, vyhodnocení a matematických metodách. Skládá se obvykle z těchto základních úloh:
  • identifikace a definice možných nebezpečných událostí (scénářů havárií) a jejich možných konečných stavů,
  • odhad pravděpodobnosti výskytu každého možného konečného stavu každé nebezpečné události,
  • výpočet následků každého možného konečného stavu každé nebezpečné události,
  • kombinace pravděpodobností a následků pro odhad individuálního a společenského rizika.


Reference

 1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Kvantitativní analýza rizika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Quantitative Risk Assessment (QRA) Quantitative Risikobegutachtung (QRA) Évaluation quantitative des risques (QRA)