Šablona:Portál:Hygiena práce/Krajská hygienická stanice

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Krajské hygienické stanice vydávají rozhodnutí, povolení a osvědčení v rámci svých úkolů v ochraně veřejného zdraví a provádějí státní zdravotní dozor.

  • právo projednávat přestupky na úseku veřejného zdraví a udělovat sankce za nedodržení jeho ustanovení,
  • nařizovat, organizovat a řídit opatření k prevenci infekcí a usměrňovat při tom činnost zdravotnických zařízení,
  • nařizovat mimořádná opatření při živelních pohromách,
  • provádět dozor nad plněním povinnosti zajistit závodní preventivní péči,
  • nařizovat uchování vzorků pokrmů při podezření na vznik alimentární infekce,
  • usměrňovat činnost osob poskytujících péči v oblasti hygieny provozu a prevence nemocničních nákaz,
  • hodnotit zdravotní rizika pro obyvatelstvo a podílet se na monitorování zdravotního stavu,
  • řídit a kontrolovat místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví a podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému.


DALŠÍ POJMY
celá kategorie