Anatomie

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 3. 12. 2018, 14:32, kterou vytvořil Mechurova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Anatomie je věda studující stavbu těla, stavbu orgánů a jejich uložení v těle. Na zevním tvaru lidského těla se rozeznávají tyto hlavní části: hlava, krk, trup a končetiny (horní a dolní).


Souhrn orgánů a jejich systémů sloužících k pohybu člověka, též lokomoční aparát, zahrnuje: kostru, klouby a svaly. Veškeré pohyby jsou řízeny centrálním nervovým systémem (CNS). Kostra má funkci nosnou. Klouby a svaly umožňují pohyb jednotlivých částí těla.

Základní typy pohybů jsou většinou omezeny rozsahem pohyblivosti (stupněm volnosti kloubového spojení) dvou článků lidského těla (kinematická dvojice s jedním stupněm volnosti je např. paže – předloktí) a jsou vztahovány ke třem základním rovinám těla:

s a g i t á l n í (středová, svislá předozadní), f r o n t á l n í (koronární, svislá do stran) a h o r i z o n t á l n í (transverzální) – viz ČSN EN 1005-1.

Souřadné osy lidského těla (x,y,z) vytvářejí průsečnice tří základních rovin a to: osa x: osa předozadní, průsečnice roviny sagitální a horizontální; osa y: osa příčná, průsečnice roviny frontální a horizontální; osa z: osa svislá, průsečnice roviny frontální a sagitální. Pokud jde o dosahové oblasti, tak ty jsou dány maximálními a optimálními vzdálenostmi v různém směru a velikostmi prostorů, v nichž jsou horními a dolními končetinami vykonávány pracovní pohyby.

V nařízení vlády č.361/2007 Sb., jsou uvedeny požadavky na výšky pracovních rovin, dosahy horních končetin ve svislé a vodorovné rovině při práci vsedě a svislé rovině vstoje, na pracovní sedadlo a prostor pro dolní končetiny a pro umístění nožních ovládačů. [1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Anatomie - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Anatomy Anatomie Anatomie