Chemická rizika

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 6. 5. 2019, 13:07, kterou vytvořil Mechurova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Riziko týkající se chemikálie nebo procesů, které mohou vyvolat činidly jeho potenciál, např. požár, výbuch nebo uvolnění toxicity.[1]
 2. Chemické riziko je typem pracovního rizika způsobený expozicí chemikáliím na pracovišti. Expozice chemikáliím na pracovišti může způsobit akutní nebo dlouhodobé škodlivé účinky na zdraví. Existuje mnoho typů nebezpečných chemikálií, včetně neurotoxinů, dermatologických činidel, karcinogenů, reprodukčních toxinů, systémových toxinů, pneumokoniotických látek a senzibilizátorů. Tato nebezpečí mohou způsobit fyzická a/nebo zdravotní rizika. V závislosti na chemikáliích se mohou rizika lišit, a proto je důležité znát a aplikovat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP). Dlouhodobé expozice chemikáliím, jako je například oxid křemičitý, výfukové plyny z motorů, tabákový kouř a olovo (mimo jiné) zvyšují riziko srdečních onemocnění, mrtvice a vysokého krevního tlaku. [2]


Třídy nebezpečnosti

 • Fyzikální nebezpečnost (16 zákl. kat. neb.)
 • Nebezpečnost pro zdraví (10 zákl. kat. neb.)
 • Nebezpečnost pro životní prostředí (1 zákl. kat. neb.)
 • Dodatečná třída nebezpečnosti EU

Fyzikální nebezpečnost

 • výbušniny
 • hořlavé plyny
 • hořlavé aerosoly
 • oxidující plyny
 • plyny pod tlakem
 • hořlavé kapaliny
 • hořlavé tuhé látky
 • samovolně reagující látky a směsi
 • samozápalné kapaliny
 • samozápalné tuhé látky
 • samozahřívající se látky a směsi
 • látky nebo směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny
 • oxidující kapaliny
 • oxidující tuhé látky
 • organické peroxidy
 • látky a směsi korozívní pro kovy

Nebezpečnost pro zdraví

 • akutní toxicita
 • žíravost / dráždivost pro kůži
 • vážné poškození očí / podráždění očí
 • senzibilizace dýchacích cest nebo kůže
 • mutagenita v zárodečných buňkách
 • karcinogenita
 • toxicita pro reprodukci
 • toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
 • toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
 • nebezpečnost při vdechnutí

Nebezpečnost pro životní prostředí - nebezpečnost pro vodní prostředí (ropné produkty)

Dodatečná třída nebezpečnosti EU - nebezpečnost pro ozonovou vrstvu (freony - chlor-fluorované uhlovodíky) [3]


Reference

 1. CEOC
 2. Chemical hazard. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Last edited on 25 February 2019 [cit. 2019-05-06]. Dostupný z: https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_hazard.
 3. SLUKA, Vilém. Chemická rizika: přednáška v rámci předmětu Havárie a životní prostředí. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 10. 4. 2019.


Chemická rizika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Chemical hazard Chemische Gefahrenquelle Risque chimique