Encyklopedie BOZP:Portál Encyklopedie BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Poster.gif

Znalostní systém BOZP je řešen v rámci projektu „Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP“, který byl součástí Výzkumného záměru VÚBP, v.v.i. Formou managementu znalostí je vytvářen systém včetně procesních vztahů, které napomáhají řešit zvyšování úrovně znalostí o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a formování nových, pozitivních postojů lidí k dané problematice. Pro technické řešení projektu bylo zvoleno prostředí MediaWiki. Základní soubor termínů byl naimportován z již existujícího terminologického slovníku, který vznikl v rámci výzkumného závěru VÚBP, v.v.i. v letech 1999-2003.

Odborným garantem Encyklopedie BOZP je Redakční rada, jejímž úkolem je:

 • schvalování nově zařazených termínu
 • navrhování nových termínů
 • vyřazování nevhodných termínů
 • věcná kontrola obsahu

Hlavním cílem je vytvořit:

 • jednotnou terminologii v rámci systému,
 • jednotný vyhledávací systém, který bude pracovat nad všemi komponenty zdrojové základny a následně bude schopen získávat relevantní znalosti.

Spojení prostředí Wikipedie s novými trendy rozvíjejícími principy umělé inteligence (sdílení a opakované použití znalostí) se nám jeví jako ideální. Proto se dále soustředíme na implementaci některých prvků ontologie do našeho prostředí a vytvoříme na těchto principech encyklopedii BOZP, která po zpřístupnění širšímu okruhu uživatelů bude dostupná nejen v ČR, ale v celosvětovém měřítku. Po analýze stavu současného terminologického slovníků a možností, které nám nabízí prostředí MediaWiki, jsme zvolili pro jednotlivé pojmy z oblasti BOZP tyto prvky záznamu:

 • pojem,
 • výklad pojmu,
 • jazykové ekvivalenty (v jazyce anglickém, německém, francouzském),
 • provázání s externími zdroji informací (knihovní katalogy, digitální archiv AiP Safe, Google, encyklopedie, národní verze Wikipedie),
 • kategorizace pojmů
 • ontologizace pojmů

Současnost:

 • z nového pohledu hodnotíme již použité prvky podpůrné části zdrojové základny (prvky pracující s termíny z oblasti BOZP – tezaurus, terminologický slovník aj.) a snažíme se najít jejich adekvátní uplatnění v tomto směru,
 • vytváříme koncepci, kde se zabýváme teoretickými možnostmi využití sémantického webu pro konceptualizaci BOZP a hodnotíme nabízené přednosti ontologií:
  • definování konceptů (pojmů) a vztahů mezi nimi,
  • strukturní i konceptuální vztahy, které jsou formálně definovány,
  • využití při vyhledávání - podpora terminologického odvozování (ontologie obsahuje strojově interpretovanou definici konceptů)
 • prioritní úkoly:
  • doplnit definice u prázdných pojmů,
  • rozšířit definice, které jsou příliš krátké,
  • propojit termíny na externí informační zdroje
  • doplnit jazykové ekvivalenty
  • kontext pojmu
 • postupujeme dle vypracované metodiky práce:
 1. výběr příslušné kategorie dle vlastního okruhu působnosti a činnosti,
 2. projít stávající seznam hesel,
 3. práce s konkrétním heslem:
  • kontrola správnosti a úplnosti definice,
  • kontrola zařazení hesla do kategorie (heslo se může vztahovat k více kategoriím),
  • kontrola jazykových ekvivalentů a jejich doplnění (lze doplnit i cizojazyčná synonyma),
  • návrh hierarchických a asociovaných vazeb mezi hesly, ekvivalentních vztahů a v synonymních výrazů uvedení preferovaného termínu,
  • rozšíření o grafické prvky (tabulky, grafy, obrázky, fotografie),
 4. návrhy na vyřazení nevhodných termínů,
 5. návrhy na zařazení nových termínů,
 6. kontrola pravopisu a stylistiky
Kontakt na autory wiki@vubp-praha.cz, na který můžete zasílat své poznámky, návrhy, kritiky či připomínky.


Logo2.jpg