Index požáru a výbuchu

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Společnost Dow Chemical Company ve své příručce Dow´s Fire & Explosion Index Hazard Classification Guide (vydané v 7.vydání v roce 1994 AIChE) uplatnila indexovou metodu pro stanovení relativního nebezpečí při možných nežádoucích událostech, kdy dojde k úniku hořlavé a/nebo výbušné chemické látky. V rámci této metody se stanovuje tzv. index požáru a výbuchu (F&EI), který slouží pro rozhodnutí, která zařízení podrobit další analýze rizika, a dále se určuje geometrie zasaženého prostoru. Dále lze ocenit i ztráty vzniklé nežádoucí událostí a tím provést souhrnné posouzení rizika dotčené procesní jednotky v hranicích použitelnosti této metody. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Index požáru a výbuchu - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Fire and Explosion Index