Karcinogeny

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Chemické karcinogeny kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2, a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2, jsou látky upravené podle zákona o chemických látkách (Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Za chemické karcinogeny se dále podle NV 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů považují cytostatika a prach tvrdých dřev. Za chemické karcinogeny kategorie 1 nebo 2 se považují i chemické přípravky, které obsahují 0,1 % nebo vyšší podíl chemických karcinogenů kategorie 1 nebo 2; za mutageny kategorie 1 nebo 2 se považují i chemické přípravky, které obsahují 0,1 % nebo vyšší podíl mutagenů kategorie 1 nebo 2.

Za látky toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 se považují i chemické přípravky, které obsahují 0,5 % těchto látek, u plynných chemických přípravků 0,2 % nebo vyšší podíl těchto látek.

Za pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity se považují:

  • práce spojené s expozicí parám polycyklických aromatických uhlovodíků, překračují-li 10 % hodnoty přípustného expozičního limitu benzo(a)pyrenu při zpracování černého a hnědého uhlí, ropy nebo při vulkanizaci kaučukových směsí, a parám a prachům polycyklických aromatických uhlovodíků přítomných v uhelných sazích, dehtu nebo smole,
  • práce spojené s expozicí prachům, dýmům a kapalným aerosolům vznikajícím při pražení a elektrolytické rafinaci kuproniklových rud,
  • práce na pracovištích, kde probíhají silně kyselé procesy při výrobě isopropanolu,
  • výroba auraminu,
  • práce s tvrdými dřevy, zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví9) do kategorie třetí nebo čtvrté.

[1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Karcinogeny - (Diskuse k heslu)