Klasifikace

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Klassifikation (e))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Klasifikací se obecně rozumí rozdělení (konkrétní či teoretické) dané skupiny (množiny) předmětů či jevů na dílčí skupiny (podmnožiny), v nichž všechny předměty či jevy mají stejné uvažované vlastnosti.

Vlastnosti podle nichž lze klasifikaci zadat či provádět jsou klasifikačními kritérii. Předměty (jevy), které mají stejnou uvažovanou vlastnost tvoří třídu. Každá klasifikace musí být úplná, tzn., že každý předmět musí patřit do nějaké třídy a nemůže být současně ve dvou či více třídách.

KLASIFIKACE (DRUHY) PRÁCE Pro účely hodnocení pracovních nároků (zátěže) se většinou práce dělí do několika skupin:

  • Práce převážně tělesná, spojená s aktivací svalových skupiny, tj. podle celkového průměrného energetického výdeje (W.m-2). V NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 1 část A) je uvedeno pět tříd prací, včetně příkladů různých činností. Toto třídění prácí je také kritériem pro hodnocení mikroklimatických podmínek.
  • Práce s převahou koordinovaných pohybů horních končetin, vyžadující senzorickou výkonnost, obratnost prstů a ruky, vizuálně - motorickou koordinaci, vykonávané v různých pracovních polohách, často ve vnuceném tempu. Příklady: montáž různých výrobků, pásová, proudová výroba apod.
  • Práce s převahou zatížení smyslových orgánů zejména zraku a sluchu, vykonávané většinou v pracovní poloze vsedě, vyžadující udržování pozornosti a bdělosti po značnou část pracovní doby. Příklady: kontrola kvality výrobků přímo zrakem nebo pomocí měřidel, práce operátorů v dozornách, velínech nebo v řídicích centrech, dopravní profese apod..
  • Práce převážně duševní, vyžadující aktivaci psychických procesů, jako je poznávání, chápání jevů a dějů a jejich interpretace, paměť, tvůrčí představivost, pozornost, abstraktní myšlení, analýza a syntéza jevů a událostí, rozhodovací procesy, intenzita sociálních interakcí, odpovědnost hmotná a morální atd.

Klasifikace duševní práce, tj. vymezení tříd analogických, jako je tomu u tělesné práce, je značně obtížná, neboť v každé duševní činnosti se v jistém poměru zúčastňují různé mentální složky. [1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Klasifikace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Classification Klassifikation (e) Classification (f)