Nápověda:Obsah

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pracovní postup

 1. dle vlastního okruhu působnosti a činnosti vybrat příslušnou kategorii;
 2. projít stávající seznam hesel;
 3. podat návrh na vyřazení nevyhovujících hesel či úpravu stávajících hesel;
 4. podat návrh na zařazení nových termínů;
 5. práce s konkrétním heslem:
  • kontrola správnosti a úplnosti definice,
  • kontrola zařazení hesla do kategorie (heslo se může vztahovat k více kategoriím),
  • kontrola jazykových ekvivalentů a jejich doplnění (lze doplnit i cizojazyčná synonyma),
  • navrhnout sémantické vazby mezi hesly, ekvivalentní vztahy (viz kontext pojmu); v případě synonymní výrazů uvést preferovaný termín,
  • možnost rozšíření o grafické prvky (tabulky, grafy, obrázky, fotografie);
 6. preference hesla v množném čísle v přirozeném slovosledu (chemická rizika nikoliv chemické riziko)
 7. kontrola pravopisu a stylistiky (pravidla českého pravopisu);
 8. odeslání seznamu redakci a schválení redakční radou EBOZP.

Editace hesel v EBOZP

Tezaurové vazby

 • [[Nadřazený termín::Adaptace zraku| ]]
 • [[Podřazený termín::Adaptace zraku| ]]
 • [[Asociovaný termín::Adaptace zraku| ]]

Např. do hesla Křemílek a hesla Vochomůrka napišeme

[[Nadřazený termín:Pařezová chaloupka| ]]

V hesle Pařezová chaloupka by se mělo obejvit Podřazený termín: Křemílek, Vochomůrka


Pro nově vznikající podřazené termíny stačí, když se do vlastních textů podřazenych termínů napíše relace na nadřazený termín

Zpracování viz Pokud potřebujeme nějaký český termín přesměrovat jako analogii viz, syntaxe je následující:

 #REDIRECT [[záchranné služby]] {{sl_cs}}
 		
 [[Viz::záchranné služby| ]]
 • Šablona {{sl_cs}} je důležitá proto, že by jinak pojem vypadl z českého rejstříku
 • [[Viz::záchranné služby| ]] se musí uvést, jinak by se zrušila sémantika
 • Příklad: Ambulance

Externí odkazy

možnost vložení odkazů na další zajímavé zdroje == Externí odkazy ==


Přesměrování

(dva zaměnitelné termíny, př. Hodnocení rizik a hodnocení rizika)

Do obsahu hesla Hodnocení rizika se vloží #REDIRECT [[Hodnocení rizik]]. Článek Hodnocení rizika pak automaticky přesměruje na článek Hodnocení rizik, přičemž oba články spolu existují a zobrazují totéž. Přesměrování se tedy může využít u úprav názvů článků (původní článek se pak smaže) nebo pro při tvoření cizojazyčných hesel.


Cizojazyčná hesla

 • #REDIRECT [[Absorpce]] {{sl_en}}
 • #REDIRECT [[Absorpce]] {{sl_de}}
 • #REDIRECT [[Absorpce]] {{sl_fr}}

U anglických, německých a franouczských stránek je třeba změnit jazyk stránky|http://mediawiki.vubp.cz/wiki/index.php?title=Speci%C3%A1ln%C3%AD:PageLanguage.

Cizojazyčná homonyma

Namísto redirectu na konkrétní český termín se použijí šablony

 {{vyznamy|Havárie|Incident|Nehoda|Nehodový děj|Případ|Úraz}}
 
 {{sl_en}}
 • Šablona významy je konfigurována až na 10 parametrů (synonym) a může být dle potřeby rozšířena
 • Šablona {{sl_zkratka_jazyka}} je důležitá proto, že by jinak pojem vypadl z příslušného rejstříku
 • Příklad: Accident


Citace

 • == Reference == <references/>
 • <ref> </ref>

Citace opakujícího se zdroje:

  první zdroj pojmenovat např.  <ref name=clanek>{{detail clanku}}</ref> - u dalších zdrojů použít: <ref name=clanek /> 

Citace Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana ...[et al.]. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-468-6.

Citace zdroje Slovník k lidskému činiteli: SKŘEHOT, Petr. Terminologický výkladový slovník k problematice lidského činitele. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2011. 116 s. ISBN 978-80-86973-68-5.

Citace knihy ABC ergonomie: MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.

Citace hesla ve Wikipedii: Dyeing. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2009-03-06]. Anglické rozhraní. Dostupný z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Dyeing>.

Citace Technického naučného slovníku, 1981-1986: Technický naučný slovník. Praha: SNTL, 1981-1986.

Citace Akademického slovníku cizích slov, 1995: Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1995.

Citace zákona: Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů. Sbírka zákonů ČR, 1998, částka 54, s. 6716-6736.

Citace normy: ČSN EN ISO 13943 (73 0801). Požární bezpečnost - Slovník. Praha: Český normalizační institut, 2001.

Citace Glossary of terms on chemical safety: Glossary of terms on chemical safety [online]. Dostupný z: www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/safetytm/glossary.htm.

Citace Health & Safety Terms: Health & Safety Terms [online]. Dostupný z: http://www.edp-uk.com/glossaries/terms.htm.

Citace AJ normy pro terminologii k Human factor: Human factors (ergonomics) engineering: american national standard for industrial engineering terminology: ANSI Z94.9. Norcross: Engineering and Management Press, 1998. 28 s. ISBN 0-89806-196-2.

Citace Slovník PZH: Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z: http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf.

Citace Slovník RoVS: NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm: Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.

Citace Janáková 2018: JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 6. aktual. vyd. Olomouc: ANAG, 2018. 518 s. ISBN 978-80-7554-171-0.

Citace Janáková: JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 3. aktual. vyd. Olomouc: ANAG, 2004. 215 s. ISBN 80-7263-223-X.

Citace Král: KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.

Citace BHP 9/2002 - ergonomie: MATOUŠEK, O.; RŮŽIČKA, J. Přehled poznatků pro aplikaci ergonomie v pracovních systémech. Bezpečnost a hygiena práce, 2002, č. 9, s. 15-30.

Citace Hatina - terminologický slovník BOZP:

 • HATINA, Teodor...[et al.]. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 1. časť A-E. Bezpečná práce, 2007, roč. 38, č. 3, s. 19-39.
 • HATINA, Teodor...[et al.]. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 2. časť F-L. Bezpečná práce, 2007, roč. 38, č. 4, s. 16-36.
 • HATINA, Teodor...[et al.]. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 3. časť M-N. Bezpečná práce, 2007, roč. 38, č. 5, s. s. 17-22, 27-32.

Citace Hatina - encyklopedie: HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.

Citace Hatina: HATINA, Teodor ...[et al.]. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [online]. Dostupné z WWW: http://www.btspo.sk/zakony/Slovnik.pdf.

Slovník BOZP 1985: Slovník bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Praha: Práce, 1985. 440 s.

Terminologický slovník BOZP 1972: Terminologický slovník BOZP. Praha: VÚBP, 1972.


Šablona Nejasnosti

Za účelem nejasností je vytvořena šablona {{Nejasnosti|Co je nejasne}} , která se umistí do hesla, které je nejasné (za svislitkem se uvádí parametr).


Kategorie ToDoList

Pro hesla, která je třeba dále editovat je vytvořena kategorie To-do-list


Reference

 • [[clav:Anal%FDza;faktor%F9]]
 • [[aip:57422]]
 • [[cswiki:Analýza{{m}}faktorů]]
 • [[enwiki:Factor{{m}}analysis]]
 • [[google:Analýza{{m}}faktorů]]
 • [[nkp:Analýza AND faktorů]]
 • [[uk:Faktorová{{m}}analýza]]
 • [[cvut:Analýza{{m}}faktorů]]
 • [[nlk:Anal%FDza{{m}}faktor%F9]]


Stemming

Pokud chcete v textu zvýraznit jako heslo nějaké slovo v jiném pádu než prvním, napíšete slovo nejdříve v základním tvaru a po kolmé čárce (kód 124 - též Ctrl+Alt+W) ve tvaru skloňovaném: [[základní tvar|požadovaný tvar]]


Poznámky

===POZNÁMKA===