Nařízení REACH

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 8. 6. 2018, 10:00, kterou vytvořil Marcela (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 REACH o registraci, hodnocení, povolení a omezování chemických látek vstoupilo v platnost 1. června 2007 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 a týká se látek vyráběných v EU nebo do ní dovážených v množství větším než 1 tuna ročně, které musí být během 11 let postupně registrovány. Nahradil několik desítek starých právních předpisů a proto se o něm někdy mluví jako o jedné z nejsložitějších směrnic Evropské unie. Akronym REACH vznikl z počátečních písmen slov Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, což znamená registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Za registraci látek jsou zodpovědní jejich výrobci a dovozci. Evaluaci provádí Evropská agentura pro chemické látky – ECHA. Ta v roce 2009 zveřejnila předběžný seznam nejnebezpečnějších chemických látek, jež budou muset podstoupit autorizaci.

Cílem REACH je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky v době, kdy se stále zvyšuje konkurenční soupeření mezi podniky chemického průmyslu v EU. Rovněž podporuje alternativní metody pro hodnocení rizik látek s ohledem na snížení počtu zkoušek na zvířatech. Obecně platí nařízení REACH pro všechny chemické látky; nikoliv pouze pro ty, které jsou používány v průmyslových postupech, ale rovněž v každodenním životě, například v čistících přípravcích, barvách a předmětech, jako jsou oděvy, nábytek a elektrická zařízení. Nařízení se proto týká většiny společností v rámci EU. Pro společnosti vyplývá z nařízení REACH důkazní břemeno. Pro splnění požadavků nařízení musí společnosti zjistit a řídit rizika v souvislosti s látkami, které vyrábějí a uvádějí na trh. Společnosti musí agentuře ECHA prokázat, jak lze bezpečně látky používat, a musí informovat uživatele o opatření k řízení rizik. Pokud nelze rizika řídit, mohou orgány různými způsoby omezit použití látek. V dlouhodobém horizontu by měly být nejnebezpečnější látky nahrazeny látkami méně nebezpečnými.


REACH v datech (nařízení je rozfázován do období jedenácti let):

  • 18. prosince 2006 - nařízení REACH schváleno
  • 29. května 2007 - oprava textu nařízení REACH
  • červen 2007 - nařízení REACH vstoupilo v platnost
  • od 1. června 2008 do 1. prosince 2008 - období tzv. předběžné registrace
  • červen 2018 - končí možnost registrace posledních chemických látek dovážených či vyráběných v množství nad 1 tunu.

Reference

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.