OZO

Z Encyklopedie BOZP
Přesměrování
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Přesměrování na:

Odborně způsobilá osoba je fyzická osoba, která je na základě dosaženého odborného vzdělání nebo na základě vykonání zkoušky podle platné právní úpravy oprávněna k samostatnému nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické. [1]

POZNÁMKA

  1. Za osoby odborně způsobilé na základě dosaženého odborného vzdělání se považují osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání v oborech uvedených v zákoně č. 258/2000 Sb.[2]
  2. Za osoby odborně způsobilé na základě vykonané zkoušky se považují osoby, které úspěšně složily zkoušku odborné způsobilosti za podmínek uvedených v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jsou držiteli platného osvědčení.[2]
  3. Mezi úkoly odborně způsobilé osoby patří zejména zabezpečit řádné nakládání s vysoce toxickými látkami v laboratoři nebo školní laboratoři, zpracovat písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi a provádět pravidelná školení laboratorního personálu a dalších fyzických osob oprávněných k nakládání s vysoce toxickými látkami zahrnující seznámení s pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postupy pro řešení nehod a ověřovat plnění podmínek pro bezpečnou práci v laboratoři nebo školní laboratoři stanovených platnými právními předpisy. [1]


Reference

  1. 1,0 1,1 ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Praha: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017.
  2. 2,0 2,1 ČESKO. fragment #f2067505 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 2. 1. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#f2067505OZO - (Diskuse k heslu)