Odhadování rizika

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Proces používaný pro stanovení ukazatele (míry) analyzovaných rizik. Sestává z analýzy četnosti, analýzy následků a ze sloučení těchto analýz.[1]
 2. Obecně OECD: Kvantifikace pravděpodobnosti, zahrnující doprovázející nejistoty, že v organismu, systému nebo části populace se vyskytnou určité nepříznivé účinky způsobené skutečnou nebo předpovězenou expozicí. Definice CPQRA: Kombinace odhadnutých následků a pravděpodobností všech výsledků událostí ze všech vybraných (nežádoucích) událostí k poskytnutí míry rizika.[2]
 3. Odhadem rizika jde o vymezení pravděpodobné závažnosti škody a pravděpodobnosti jejího výskytu.

Obecné znalosti metod hodnocení zdravotních rizik – podle vyhlášky č.490/2000 Sb.,o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

 • Identifikace nebezpečnosti agens - základní nebezpečné vlastnosti a nepříznivé účinky fyzikálních, chemických a biologických agens.
 • Posouzení vztahu mezi dávkou a odezvou - stanovení vztahu mezi expozicí a projevem anebo intenzitou účinku.
 • Odhad expozice - posouzení zdrojů nebezpečných agens, expozičních cest a míst interakce s organismem, stanovení veličin popisujících expozice nebo dávky, u chemických látek jejich osud v organismu, jejich přeměny a vylučování; popis exponované populace.
 • Charakterizace zdravotního rizika - odhad výskytu a intenzity nepříznivých účinků agens, které se mohou projevit v populaci osob v důsledku skutečné nebo předpokládané expozice, a který zahrnuje kvantitativní odhad nebo hodnocení zdravotního rizika.
 • Posuzování vlivu na veřejné zdraví, negativní a pozitivní vlivy, vliv socioekonomických faktorů, vnímání zdravotních rizik a komunikace v oblasti zdravotních rizik.".

[3]

Reference

 1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
 2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
 3. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.

Rizika

Reference

Odhadování rizika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Risk Estimation Risikoeinschätzung Estimation du risque