Opakovaná pracovní činnost

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 13. 5. 2015, 21:49, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Protože různé rizikové faktory se mohou vyskytovat ve větším nebo menším rozsahu a v různých kombinacích, mohou se očekávat různé úrovně rizika. Proto je nutné podrobněji analyzovat všechny rizikové faktory, které mají dopad na četnost pracovních úkonů. Úroveň rizika je posuzována s ohledem na metodu OCRA, pomocí indexu OCRA.

Postup metody pro jednoúčelové práce:

1. Index OCRA - vzorcem {2}:

   Index OCRA =FF/RF  {2}                                   
                                      
   kde:  FF –  viz vztah {1}, uvedený v metodě 1 
       RF – referenční četnost pracovních úkonů pro obě HK (výpočet dále dle 3)

2. Zavedení „násobitelů“ hlavních rizikových faktorů a jejich význam:

Při navrhování úkolu souvisejícího se strojním zařízením se hodnotí referenční četnost pracovních úkonů v pracovním cyklu. Analýza musí zahrnout rizikové faktory, které může konstruktér ovlivňovat volbou příslušného násobitele pro každý rizikový faktor. Tyto násobitelé se snižují od 1 do 0 podle toho, jak se úroveň rizika zvyšuje. Pro výpočet referenční četnosti (počet za minutu) pracovních úkonů (RF) v pracovním cyklu platí následující rovnice {3}:

   RF = CF ´ PoM ´ ReM ´ AdM ´ FoM ´ (RcM ´ DuM)                    
   kde: CF - je „konstantní četnost“ pracovních úkonů za minutu = 30;
   PoM; ReM; AdM; FoM – jsou násobitele pro rizikové faktory poloh, opakovatelnosti, přídavných faktorů, síly.                   
   RcM –  je násobitel pro rizikový faktor „nedostatek pro zotavení“.
   DuM –  je násobitel pro celkové trvání opakovaného úkolu ve směně.

Uvedené rizikové faktory a odpovídající násobitele ovlivněné konstruktérem jsou posuzovány jako nevhodné polohy nebo pohyby (PoM); vysoká četnost stejných pohybů (násobitel opakovanosti – ReM); výskyt přídavných faktorů (AdM); časté nebo velké vynaložení síly (FoM). Ostatní faktory uvažované v rovnici {3} (RcM ´ DuM) jsou všeobecně mimo přímého vlivu konstruktéra.

3.Užití „násobitelů“ v jejich praktické aplikaci

V praktickém určování referenční četnosti pracovních úkonů se postupuje tak, že se začíná od CF (30 úkonů za minutu), která musí být vážená příslušnými násobiteli vzhledem k jejich povaze výskytu. Získaná hodnota tak představuje referenční četnost (za minutu) pracovních úkonů (RF) pro zkoumaný úkol v běžných podmínkách, přinejmenším se dvěma desetiminutovými přestávkami (a polední přestávkou) a délkou směny 480 minut. Za těchto podmínek se volí konstanta pro (RcM ´ DuM) rovna 0,6.

Tabulka č.1 Násobitele nevhodných poloh (PoM)

Nasobitele.JPG

S ohledem na nevhodné polohy se vybere nejnižší násobitel v souladu s předpokládanými polohami a pohyby lokte, zápěstí a ruky (uchopení). Je také důležité určit rozsah tělesných rozměrů skupiny uživatelů a hlavní zásady při návrhu stroje podle ČSN EN 614-1.


Nasobitele2.JPG

Nasobitele3.JPG

Předem určená hodnota (konstanta) pro oba násobitele : (RcM ´ DuM) = 0,6. Jestliže analýza rizik strojního zařízení ukáže nepřijatelné riziko, kdy celkové trvání úkolu překračuje specifickou hodnotu nebo doba zotavení je kratší než specifická hodnota, musí se to uvést v „informaci pro používání“.

1. Analýza snižování rizika Jestliže posouzení rizika ukáže nepřijatelnou úroveň rizika, má ji konstruktér omezit pomocí optimalizace jednoho nebo více následujících faktorů:

 • počet pracovních úkonů potřebných pro pracovní cyklus;
 • doba cyklu;
 • nevhodné polohy;
 • úroveň díly pracovních úkonů;
 • přídavné faktory.

Uživatel může být konstruktérem informován o možnosti snižovat riziko zkracováním doby trvání úkolu, přidáním přestávek nebo střídáním prací.

2. Konečné hodnocení – klasifikace výsledků podle indexu OCRA

Hodnoceni OCRA.JPG

[1]

Reference

 1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Opakovaná pracovní činnost - (Diskuse k heslu)