Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance při pracovních úrazech

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 15. 1. 2019, 11:23, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Každý je povinen

 • poskytnout první pomoc
 • uklidnit postiženého
 • přivolat lékaře (eventuálně zajistit dopravu k lékaři)
 • dle potřeby přivolat policii, hasiče


Zaměstnavatel je povinen

Zajistit

 • místo úrazu (varovné světlo, praporek, zvukový signál)
 • okolí místa úrazu (komunikace, stavební díly, zastavit stroj, odpojit energovody, ...)
 • dokumentaci místa úrazu (fotografie, nákres)

Objasnit

 • příčiny a okolnosti úrazu pokud možno za účasti postiženého zaměstnance, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přitom minimálně do doby ohledání místa úrazu bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu

Ohlásit bez zbytečného odkladu

pracovní úraz

 • územně příslušnému útvaru Policie ČR při podezření na trestný čin
 • příslušné odborové organizaci a zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce*), pokud je hospitalizace zaměstnance delší než 5 dní nebo příslušnému
 • obvodnímu báňskému úřadu*), jde-li o závažný pracovní úraz
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil
 • zdravotní pojišťovně postiženého zaměstnance

smrtelný pracovní úraz

 • územně příslušnému útvaru Policie ČR
 • příslušné odborové organizaci a zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce*) nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu*)
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil
 • příslušné zdravotní pojišťovně


Zaměstnavatel je dále povinen

 • vést evidenci o všech úrazech v knize úrazů
 • vyhotovit záznamy a vést dokumentaci o všech úrazech s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny nebo o smrtelných úrazech
 • odevzdat 1 vyhotovení záznamu o úrazu postiženému zaměstnanci, případně jeho rodinným příslušníkům
 • zasílat hromadně kopie záznamů o úrazech za kalendářní měsíc do pátého dne následujícího měsíce příslušnému OIP nebo OBÚ a příslušné pojišťovně
 • zasílat v případě smrtelného úrazu záznam o úrazu nejpozději do 5 kalendářních dnů, kdy se o úrazu dozvěděl, územně příslušnému útvaru Policie ČR, příslušnému OIP nebo OBÚ a zdravotní pojišťovně postiženého zaměstnance
 • přijmout opatření proti opakování úrazu


Podrobně jsou povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců uvedeny:

 • v § 105 a § 106 odst. 4 písm. h) zákoníku práce
 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.


Zaměstnanec je povinen

 • bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin


[1]


Reference