Pracovnělékařské služby

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Obsahem pracovnělékařských služeb při

hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je:

 • zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav a vývoj zdravotního stavu a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, a to při pracovnělékařských prohlídkách, kterými jsou lékařské prohlídky prováděné poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství
 • hodnocení výsledků sledování zátěže organizmu zaměstnanců působením rizikových faktorů pracovního prostředí (dále jen "rizikové faktory"), včetně výsledků biologických expozičních testů, za účelem stanovení této zátěže; rizikovými faktory se rozumí rizikové faktory pracovních podmínek podle zákona upravujícího zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3) a dále rizika ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce (dále jen "riziko ohrožení zdraví"),
 • hodnocení výsledků cíleně prováděných studií odezvy zdravotního stavu zaměstnanců na konkrétní pracovní podmínky,
 • zpracování rozborů vzniku a příčin pracovních úrazů, výskytu nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, nebo nemocí souvisejících s prací,
 • hodnocení údajů o vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců a s tím související nemocnosti,
 • sledování vlivů rizikových faktorů pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době na zdraví zaměstnanců, a to v rámci pracovnělékařské prohlídky, je-li to s ohledem na charakter těchto faktorů účelné,
 • poradenství jsou poradenské činnosti:
  • v problematice ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem,
  • při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších zařízení zaměstnavatele,
  • při zavádění nových technologií, látek a postupů, z hlediska jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců,
  • při úpravách pracovních míst, včetně míst pro zaměstnance se zdravotním postižením,
  • při výběru technických, technologických a organizačních opatření a výběru osobních ochranných pracovních prostředků,
  • v problematice pitného režimu a poskytování ochranných nápojů,
  • v problematice pracovní rehabilitace,
  • při výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci, správných pracovních návyků a při rekvalifikaci zaměstnanců nezpůsobilých vykonávat dosavadní práci,
  • při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik při práci a při zařazování prací do kategorií podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví,
  • při zpracování plánu pro řešení mimořádných událostí,
  • k návrhům opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví, spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele,

dohledu je:

 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů,
 • dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele,
 • hodnocení rizik s využitím informací o míře expozice rizikovým faktorům při výkonu práce a výsledků analýzy výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací,
 • spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na odstranění zjištěných závad, včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

[1]

Reference

 1. Pracovnělékařské služby. Znalostní systém prevence rizik v BOZP [online]. VÚBP, c2016-2020. Dostupné z: https://zsbozp.vubp.cz/zdravi/pracovnelekarska-pece/326-pracovnelekarske-sluzby.


Pracovnělékařské služby - (Diskuse k heslu)