Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z ÚNMZ)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Unmz.png

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii.

Od 1.1.2018 přechází všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem na Českou agenturu pro standardizaci. (ČAS)

Úřad vykonává působnost státu v následujících oblastech :

  • harmonizace technických předpisů
  • technické normalizace
  • metrologie
  • zkušebnictví
Organizační schéma

Působnost Úřadu je stanovena zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, dále zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii a dále vyplývá z příslušných usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Vize Úřadu

  1. Svou působnost trvale vykonávat odborně, erudovaně a efektivně.
  2. Aktivně se podílet na legislativě a státní správě v rámci České republiky a ve vztahu k Evropské unii, kvalitně reprezentovat Českou republiku v zahraničí.
  3. Zastávat důstojné místo v systému orgánů státní správy České republiky a pro zvýšení účinnosti státní správy uplatňovat svou odbornou pozici coby jeho součást. [1]

DATABÁZE TERMINOLOGIE TECHNICKÉ HARMONIZACE - http://81.0.228.101/Default.aspx


Reference

  1. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, dostupné z: http://www.unmz.cz


Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Czech office for standards, metrology and testing