Portál:Management a řízení BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
PORTÁL Management a řízení BOZP

Puzzle management.png

Řízení nebo též management rizik představuje jednu z hlavních částí efektivního vedení společnosti. Řízení BOZP, tzv. bezpečnostní management je efektivní, samoregulující se systém, zajišťující integrované řízení bezpečnosti v podniku, který realizuje vedení podniku na základě bezpečnostní politiky.

K podpoře BOZP na pracovištích se doporučuje zavést:

 • zavést v podniku efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně ochrany životního prostředí (případně integrovaný systém řízení),
 • začlenit oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí do stávajícího systému řízení podniku,
 • minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců a ztrát na životech,
 • minimalizovat ztráty organizace v důsledku omezení možností vzniku mimořádných událostí,
 • dosáhnout stavu, kdy bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí bude v rámci provozu podniku zajištěna v souladu s předpisy,
 • dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celého podniku, zapojením všech zaměstnanců do plnění závazků stanovených v politice BOZP a cílech a tím docílit i větší ochrany jejich zdraví,
 • zlepšit podmínky pracovní a sociální pohody na pracovišti,
 • zvýšit úroveň kultury práce a tak dosáhnout úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, srovnatelné s úrovní dosahovanou v podnicích zemí Evropské unie.

Nebezpečné činitele a hodnocení rizik

Cílem bezpečnosti práce je omezování rizik ohrožujících zdraví a životy lidí. Přitom se uvažují ta rizika, která jsou způsobována, vyplývají nebo jsou ovlivňována prováděnou pracovní činností. Zaměstnavatel je povinen kontinuálně vyhledávat nebezpečné činitele a nebezpečné procesy pracovního prostředí a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. V souvislosti s tímto zjištěním je povinen neustále identifikovat a hodnotit tato rizika a přijímat taková opatření, která povedou k jejich odstranění.

Cílem pak je, aby na základě managementu rizik docházelo k vylepšování pracovních podmínek, což by mělo mít za důsledek, že práce, která je podle zvláštního právního předpisu klasifikována jako riziková, by mohla být zařazena do nižší rizikové kategorie. Hodnocení rizik je klíčovým nástrojem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel musí dbát na to, aby úroveň ochranných opatření byla v souladu s výsledkem hodnocení rizik.

DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Technická a organizační opatření

Ochranné prostředky, značení a signály

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb. [1]


Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance.

Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.

DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Prevence závažných havárií

Prevencí rozumíme organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění havarijní připravenosti.
DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Požární ochrana, protivýbuchová ochrana

Požární ochrana je oborem činnosti, jehož náplní je vytvářet takové podmínky na základě zjištěných rizik, aby možnost vzniku požáru byla co nejvíce omezena a vzniklý požár byl co nejdříve zlikvidován.

Protivýbuchová prevence je založena na následujících možnostech:

 • Odstranění látkových předpokladů výbuchu - vzniku výbušné atmosféry.
 • Omezení energetických zdrojů, tj. omezení možnosti iniciace výbušné směsi.
 • Konstrukční opatření pro omezení účinku výbuchu. V tomto případě je výbuch připuštěn, ale účinky výbuchu jsou eliminována na minimum díky konstrukčním úpravám zařízení.


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Článek

ŘÍZENÍ RIZIKA
 1. Proces rozhodování pro zvládnutí nebo snížení rizika. Realizace rozhodnutí, jeho posouzení a občasné opakované hodnocení s použitím výsledků posuzování rizika jako vstupních údajů.
 2. Rozhodovací proces vycházející z výsledků hodnocení rizika. Cílem tohoto procesu je na základě výsledků hodnocení rizika rozhodovat o nápravném opatření, provést jeho výběr, stanovit cíle a způsob provádění nápravného opatření a vést jeho provádění. Dělící čára mezi hodnocením a řízením rizik při práci je na praktické úrovní často nezřetelná.
 3. Rozhodovací proces vycházející z charakterizace a hodnocení rizika. Tento proces se po zhodnocení dalších faktorů, zejména ekonomických, technických, sociálních, politických vyvíjí, analyzuje a srovnává možná regulační opatření a vybírá nejúčinnější tak, aby maximálně omezila existující nebo potenciální riziko. Vedle zmíněných faktorů se za součást řízení rizika považuje i šíření informací o riziku a vnímání rizika.

Zkratky, veličiny a jednotky

VÚBPF&EIAIChEETUCEU-OSHAFBIILOITUCMPSVSZÚSÚIPZÚBOZÚNMZČAPRČBÚČMKOSČSÚČÚBPOZO POTPO5S


Dolní mez výbušnosti, ESENER, Horní mez výbušnosti, Index požáru a výbuchu, Sférický účinekČást dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Osobnosti

Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Instituce a organizace

 
Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví
Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky
ESENER
Enterprise Europe Network
Evropská agentura pro BOZP
Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Evropská síť profesionálních organizací pro BOZP
Evropská technologická platforma bezpečnosti průmyslu
Hasičský záchranný sbor
Mezinárodní asociace inspekce práce
Mezinárodní ergonomická asociace
Mezinárodní organizace práce
Ministerstvo zdravotnictví
OIP Hlavní město Praha
OIP Jihomoravský a Zlínský kraj
OIP Jihočeský kraj a Vysočina
OIP Královéhradecký a Pardubický kraj
OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj
OIP Plzeňský a Karlovarský kraj
OIP Středočeský kraj
…další výsledky
Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Obory, specializace a standardy

 
Bezpečnostní management
OSHwiki
Systém řízení kvality
Výkonnost v oblasti BOZP
Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.