Hodnocení rizik

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Prostředek pro vyhodnocení výsledků analýzy rizik, které poskytlo ocenění pravděpodobností (frekvencí) a následků scénářů možných událostí (závažných havárií) vycházejících ze zdrojů rizik. Analýza a hodnocení rizik může být kvalitativní (identifikace a popis zdrojů rizik, relativní ocenění závažnosti zdrojů rizik, identifikace, sestavení a popis scénářů havárií), semikvantitativní (další krok - částečné ocenění scénářů havárií) nebo kvantitativní (další krok - číselné ocenění scénářů i rizika). [1]
  2. Postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle současných vědeckých poznatků pro určení druhu a stupně rizika. Hodnocení rizika závisí na jeho účelu a sestává např. z určení nebezpečnosti, hodnocení expozice, hodnocení přijatelnosti, charakterizace rizika apod. Základní kroky hodnocení rizika jsou indentifikace nebezpečí, stanovení rizika pro každou nebezpečnou situaci, zdroj ohrožení nebo škodu a rozhodnutí, zda je riziko přijatelné. [2]
  3. Hodnocení rizik je určení druhu a stupně nebezpečí, které představuje určitý faktor včetně rozsahu, v jakém byly, jsou anebo v budoucnu mohou být jeho působení vystaveny jednotlivé skupiny populace, tak i charakterizace rizik vyplývajících z konkrétních zjištění. Proces hodnocení rizik má 4 fáze - identifikaci nebezpečí (hazard identification), hodnocení vztahu dávky a odpovědi, hodnocení dávky a expozice a charakterizaci rizika. [3]
  4. Komplexní proces kvantitativního ohodnocení frekvence nebo pravděpodobnosti nežádoucích událostí a jejich následků, zvláště s ohledem na poškození zdraví a škody na majetku a životním prostředí. V řadě jiných výkladů je tento proces ještě doplněn o rozhodnutí o závažnosti rizika nebo jeho složek na základě výsledků analýzy rizika buď relativním oceněním strategie redukce rizika nebo porovnáním s cílovým rizikem. [4]

Reference

  1. VÚBP - OPPZH
  2. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  3. MUDr. Eva Hanáková
  4. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Hodnocení rizik - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Risk assessment Risikobewertung (e) Evaluation des risques