Portál:Hygiena práce

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
PORTÁL Hygiena práce

Puzzle hygienaprace.png

Hygiena práce je obor, který se zabývá ochranou zdraví v souvislosti s vykonávanou pracovní činností. Cílem je předcházet poškození zdraví z práce a vzniku nemocí z povolání. Zaměřuje se tedy převážně na pracovní podmínky a rizikové faktory pracovního prostředí. Kontrolními orgány jsou Krajské hygienické stanice, které provádějí dozor nad dodržováním legislativních požadavků, schvalují vybrané dokumenty atd. Nedílnou součástí jsou i pracovnělékařské služby, jejichž poskytovatelé nabízí odborné poradenství v oblasti hygieny práce, zajišťují pracovnělékařské prohlídky, preventivní dohledy nad pracovními podmínkami a další.

Ochrana zdraví při práci

Souhrn požadavků, opatření a prostředků pro péči, udržování a reprodukci pracovní síly člověka, jejichž cílem je předcházet pracovním úrazům, nemocem z povolání a ostatním poškozením lidského zdraví při práci.


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Krajská hygienická stanice

Krajské hygienické stanice vydávají rozhodnutí, povolení a osvědčení v rámci svých úkolů v ochraně veřejného zdraví a provádějí státní zdravotní dozor.
 • právo projednávat přestupky na úseku veřejného zdraví a udělovat sankce za nedodržení jeho ustanovení,
 • nařizovat, organizovat a řídit opatření k prevenci infekcí a usměrňovat při tom činnost zdravotnických zařízení,
 • nařizovat mimořádná opatření při živelních pohromách,
 • provádět dozor nad plněním povinnosti zajistit závodní preventivní péči,
 • nařizovat uchování vzorků pokrmů při podezření na vznik alimentární infekce,
 • usměrňovat činnost osob poskytujících péči v oblasti hygieny provozu a prevence nemocničních nákaz,
 • hodnotit zdravotní rizika pro obyvatelstvo a podílet se na monitorování zdravotního stavu,
 • řídit a kontrolovat místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví a podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému.


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Pracovní lékařství

Pracovní lékařství je aplikovaný obor medicíny, jehož předmětem je ochrana zdraví před poškozením prací, vytváření a udržování příznivých pracovních podmínek a pracovního prostředí, sledování zdravotního stavu zaměstnanců, zabezpečení léčby nemocí z povolání a dalších onemocněnví souvisejících s prací.


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Ergonomie

Pojem ergonomie je převzat z anglického „ergonomics“, jež vznikl spojením řeckých slov ergon = práce, nomos = zákon.
 1. Mezioborová disciplina, jejímž cílem je dosáhnout přizpůsobení pracovních podmínek výkonnostním možnostem člověka.
 2. Interdisciplinární vědní obor, který integruje a využívá poznatky humanitních věd (zejména psychologie práce, fyziologie práce, hygieny práce, antropometrie, biomechaniky) a věd technických (např. vědy o řízení, kybernetiky, normování atd.).

Předmětem ergonomie je studium vztahů mezi člověkem, pracovním prostředkem a pracovním prostředí - „Systém člověk - stroj - prostředí“, též „Pracovní systém“ a aplikace poznatků tohoto studia uplatněním limitů výkonnosti člověka (mentální, senzorické, antropometrické, biomechanické) při projektování, konstruování strojů a technických zařízení, při inovačních a racionalizačních záměrech, při plánování technického rozvoje apod.


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Kategorizace prací

Zařazování pracovních činností do definovaných skupin podle určitých znaků. V hygieně práce je cílem kategorizace prací hodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců. Způsob provádění této kategorizace je dán vyhláškou č. 89 Ministerstva zdravotnictví z 15. února 2001.

Kategorizace prací je souhrnné hodnocení úrovně zátěže pracovníků faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek, které jsou charakteristické pro danou práci na konkrétním pracovišti, a úrovně zabezpečení ochrany zdraví pracovníků.

Kategorizace prací vyjadřuje standardním způsobem pravděpodobnost a závažnost předpokládaných zdravotních dopadů. Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví, se práce zařazují do čtyř kategorií.

 • Kategorie 1 – nepředpokládá se poškození zdraví.
 • Kategorie 2 – poškození zdraví se může vyskytnout u vnímavých jedinců.
 • Kategorie 3 – představuje riziko poškození zdraví u všech exponovaných jedinců.

Expozice zaměstnanců překračuje stanovený limit pro daný faktor, k ochraně zdraví je nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky, mohou se vyskytovat nemoci z povolání.

 • Kategorie 4 – přestavuje nejzávažnější riziko.

Riziko nelze vyloučit ani při používání dostupných OOPP. Kategorie 4 není definována pro pracovní polohu, zátěž chladem, psychickou zátěž a zrakovou zátěž. Účelem kategorizace je získat objektivní a srovnatelné podklady především pro určení rizikových prací, optimalizaci pracovních podmínek a pro racionální opatření k odstranění nedostatků v zabezpečení ochrany zdraví při práci. Kategorizace prací může být pro organizaci i vodítkem při kolektivním vyjednávání v případě rozdílných náhledů na výkon práce v souvislosti se mzdovým a jiným zvýhodněním.


DALŠÍ POJMY
celá kategorie

Článek

Zkratky, veličiny a jednotky

KHSAPPL<ul><li>Část dotazu „AND “ nedává smysl.Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.</li> <!--br--><li>Část dotazu „|π“ nedává smysl.Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.</li> <!--br--><li>Část dotazu „“ nedává smysl.Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.</li></ul>

Osobnosti

Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Instituce a organizace

 
Krajská hygienická stanice
Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.

Obory, specializace a standardy

 
Hygiena práce
Část dotazu „|π“ nedává smysl.</br>Výsledky pravděpodobně nesplní očekávání.