Nemoci z povolání

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek. [1] Nemoci z povolání jsou taxativně vyjmenovány v seznamu nemocí z povolání. [2]

Pro uznávání nemocí z povolání zdravotnickými zařízeními platí zvláštní předpisy. [3]

Jedná se o nemoci vznikající nepříznivým působením fyzikálních, chemických biologických nebo jiných škodlivých vlivů nebo akutní otravy vznikající nepříznivým působením chemických látek, pokud jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání a pokud vznikly za podmínek, uvedených v tomto seznamu (Nařízení vlády č. 290/1995 Sb.,). Příkladem může být zaměstnanec, který dvacet let pracoval v dolech, kde byl vystaven vysoké expozici prachu s obsahem oxidu křemičitého a onemocněl silikózou (onemocnění plic). Poškození zdraví z porušení právní odpovědnosti zaměstnavatele - jde o případy, které nelze považovat za pracovní úraz nebo za nemoc z povolání. Může jít například o chronický zánět dýchacích cest při prachu v pracovním prostředí, který přesahuje PEL. [4]

Třídění nemocí z povolání

  • z povolání způsobené chemickými látkami,
  • nemoci z povolání způsobené kvůli fyzikálním faktorům,
  • nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, pohrudnice a pobřišnice,
  • nemoci z povolání kožní,
  • nemoci z povolání přenosné a parazitární,
  • nemoci z povolání způsobené jinými faktory a činiteli, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání (příloha č. 1 nařízení).

Reference

  1. Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., § 1
  2. Nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
  3. Vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání.
  4. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Nemoci z povolání - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Occupational disease Berufskrankheit (e) Maladie professionelle (f)