Profesní karta BOZP

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Nástroj vyvinutý Znaleckým ústavem bezpečnosti a zdraví, z.ú., pro uplatňování prevence rizik v praxi. Představuje pomůcku pro konkrétní pracovní činnost, profesi/povolání.


Karta BOZP je inovativní metodická pomůcka, která v praxi umožňuje implementovat základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví vyplývající z platné legislativy ČR. Karta se váže na konkrétní pracovní profesi a nikoli na pracoviště, kde je daná práce vykonávána. Tento metodický přístup se v různých obměnách diskutuje již delší dobu, ale prozatím se nikdo nepokusil prezentovat reálnou podobu takovéto karty. Karta byla připravena pro časopis Bezpečnost a hygiena práce, ve kterém vychází od roku 2015 (počínaje číslem 1). Graficky je rozvržena na čtyři strany a zahrnuje několik tematických částí:

 • Stručný výčet prováděných pracovních činností.
 • Základní popis pracovního místa, kde daná profese svou práci obvykle vykonává.
 • Výčet kvalifikačních požadavků na pracovníka vykonávajícího danou profesi podle Národní soustavy povolání.
 • Výčet nejpravděpodobnějších mimořádných událostí, které mohou pracovníka dané profese na jeho typickém pracovišti reálně ohrožovat.
 • Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům.
 • Výčet rizikových faktorů, kterým jsou pracovníci uvedené profese při své práci nejčastěji vystavováni.
 • Četnost periodických lékařských prohlídek
 • Výčet základních právních předpisů, s nimiž by měli být pracovníci dané profese seznámeni při vstupním/opakovaném školení o BOZP.
 • Tabulka pro identifikaci nebezpečí, které mohou ohrožovat různé části těla pracovníka vykonávajícího danou profesi.
 • Souhrnná tabulka zahrnující rozsah osobních ochranných pracovních prostředků, které je nutné s ohledem na existující nebezpečí pracovníkům dané profese poskytnout.
 • Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce při provádění vybraných konkrétních činností, při používání strojů, technických zařízení a pracovních pomůcek.
 • Seznam zakázaných prací.

[1]

Reference

 1. Skřehot, Petr A. Profesní karta BOZP – nový nástroj pro uplatňování prevence rizik v praxi. Bezpečnost a hygiena práce, 2015, roč. 65, č. 1, s. 12-14. ISSN 0006-0453.Profesní karta BOZP - (Diskuse k heslu)