Požární ochrana

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Obor činnosti, jehož náplní je vytvářet takové podmínky na základě zjištěných rizik, aby možnost vzniku požáru byla co nejvíce omezena a vzniklý požár byl co nejdříve zlikvidován.[1]

Podle zákona o PO a vyhlášky o požární pravenci jsou některé úkoly v požární ochraně vyhrazeny osobám, které mají odbornou způsobilost podle zákona o PO. Každá organizace musí plnit vybrané povinnosti prostřednictvím odborně způsobilých osob v požární ochraně. Pro zvýšené a vysoké požární nebezpečí to jsou především školení vedoucích zaměstnanců, odborná příprava preventivní požární hlídka a preventistů PO, zpracování dokumentace PO, a provádění preventivních požárních prohlídek.

Odborně způsobilými osobami se rozumí osoba odborně způsobilá v požární ochraněOZO PO, technik požární ochranyTPO a také preventista PO.[2]


Požární ochranou se rozumí vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku občanů před požáry. Požární ochrana, její náplň, práva a povinnosti fyzických a právnických osob, podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a podmínky a pravidla pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech jsou stanoveny v zákoně o požární ochraně v platném znění. V něm jsou určeny i povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku požárním ochrany, jakož i postavení a povinnosti jednotek požární ochrany. [3]


Reference

  1. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  2. https://zsbozp.vubp.cz/pozarni-ochrana/491-odborna-zpusobilost-v-pozarni-ochrane
  3. KOPECKÝ, K.; FRANC, J. Požární ochrana a bezpečnost v praxi. Praha: GRADA Publishing, 2004, ISBN 80-247-0729-2.


Požární ochrana - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Fire control Brandschutz (r) Protection incendie