Požár

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Proces spalování provázený vývojem tepla, plamenů a spalin. [1]
  2. Nekontrolovaný požár je samovolné hoření, které se šíří nekontrolovaně v čase i prostoru. [2]
  3. Každé nežádoucí hoření, při kterém došlo ke škodě na materiálních hodnotách nebo které mělo za následek usmrcení nebo zranění osob. Za požár se považuje i takové nežádoucí hoření, při kterém sice nedošlo ke škodě, ale byly ohroženy materiální hodnoty nebo životy a zdraví osob.
  4. Proces nekontrolovaného hoření, charakterizovaný plamenem a vývinem tepla a zplodin hoření. Prostor, kde požár probíhá, není předem určen a ohraničen (na rozdíl od ohně).[3]

Reference

  1. Slovník požární ochrany
  2. ČSN EN ISO 13943. Požární bezpečnost - Slovník. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.
  3. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Požár - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Fire Brand (r) Feu (m)