Mimořádná událost

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Nenadálý, částečně nebo zcela neovládaný, časově a prostorově ohraničený děj, který vznikl v souvislosti s provozem technických zařízení, působením živelních pohrom, havárií, neopatrným zacházením s nebezpečnými látkami, epidemiemi nebo jiným nebezpečím, které ohrožuje životy nebo zdraví lidí, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. [1]
  2. Mimořádnou událostí se rozumí událost provázená škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Obecně lze za mimořádnou událost považovat náhlou závažnou událost, která způsobila narušení stability systému s možným ohrožením jeho bezpečnosti nebo existence. Mimořádné události mívají obvykle na systém záporný účinek. Působí zhoršení funkce systému, zastavení jeho činnosti a v krajním případě jeho zánik.

Na pracovišti zaměstnavatele se mohou vyskytnout různé mimořádné události, které z hlediska jejich původu (zdroje) lze rozdělit zhruba do 3 skupin:

  • mimořádné události mající podstatu v pracovních podmínkách - např. požár, výbuch, havárie technického zařízení, únik nebezpečné chemické látky, chemické směsi či biologických činitelů, únik hořlavého plynu, zřícení stavby, pracovní úrazy;
  • mimořádné události způsobené přírodními jevy - např. povodeň, sesuv půdy, zásah bleskem, zemětřesení či jiná vulkanická katastrofa, sněhová kalamita, vichřice, tornádo, pandemie;
  • mimořádné události způsobené člověkem - např. nedbalost zaměstnance, sabotáž, terorismus, válka (nálet), přepadení a vloupání.

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli, aby byl na případ potřeby zvládnout mimořádnou událost dostatečně technicky vybaven, personálně zajištěn a organizačně připraven. Je proto vhodné předem vytipovat, ke kterým druhům mimořádných událostí může na pracovišti zaměstnavatele dojít (s ohledem na druh činnosti, velikost pracoviště, umístění pracoviště, roční období, bezpečnostní situaci apod.), a v tom smyslu přijímat vhodná opatření. Samozřejmě s ohledem na změny technologických a pracovních postupů, na přírodní jevy apod. průběžně dochází k upřesňování a vytipovávání nových předvídatelných mimořádných událostí. Je však třeba vždy počítat s tím, že může dojít i k mimořádné události, která nebude předpokládána. [2]

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 6. aktual. vyd. Olomouc: ANAG, 2018. 519 s. ISBN 978-80-7554-171-0.


Mimořádná událost - (Diskuse k heslu)