OOPP pro ochranu hlavy

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jedná se o osobní ochranné pracovní prostředky určené k ochraně lebky před úrazy způsobenými padajícími předměty, nebo nárazy hlavou do tvrdých předmětů, k ochraně před skalpováním a pro ochranu hlavy proti účinkům chladu, tepla, plamene, záření nebo povětrnostních vlivů.


Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu hlavy (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

 • ochranné přilby (používané např. v dolech, ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství a průmyslu) (ČSN EN 812, ČSN EN 397+A1, ČSN EN 14052+A1)
 • ochrany proti skalpování (čepice, barety, síťky na vlasy – se štítkem nebo bez štítku, apod.),
 • ochranné pokrývky hlavy (barety, čepice, nepromokavé klobouky apod., vyrobené z textilie, impregnované textilie aj.) (ČSN EN 342).
 • Kromě výše uvedených ochranných prostředků zde náleží i OOPP pro ochranu hlavy proti účinkům tepla a plamene (kukla) (ČSN EN ISO 11612)


V příloze č. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu hlavy a lebky (ochranné přilby):

 • práce na staveništi,
 • práce spojené s údržbou, opravami a modernizací ocelových mostů, ocelových konstrukcí budov, stožárů, věží, ocelových konstrukcí, vysokých pecí, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkém potrubí, v kotelnách a elektrárnách,
 • práce spojené s údržbou a opravami v jámách, výkopech, šachtách a tunelech,
 • zemní práce a práce v lomech,
 • práce v podzemí, povrchových dolech, otevřených výkopech, při likvidaci skládek uhlí,
 • práce s expanzními vsazovacími přístroji,
 • trhací práce,
 • práce v blízkosti zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků,
 • práce u vysokých pecí, u redukčních pecí. při zpracování kovů. kování, kování v zápustce, slévání,
 • práce na průmyslových pecích, kontejnerech, strojním zařízení, silech, zásobnících a potrubích,
 • stavba a opravy lodí,
 • práce při posunování železničních vagonů,
 • práce na jatkách,
 • záchranné práce a zdolávání havárií, nejsou-li vykonávány záchrannými sbory a službami,
 • práce při chovu koní,
 • těžba dříví, manipulace s kulatinou,
 • obsluha zakladačů a vysokozdvižných vozíků.


Bližší informace o používání ochranných přileb:

 • Základními ochrannými vlastnostmi, které musí mít každá ochranná přilba, je odolnost proti nárazu, což znamená, že skořepina společně s náhlavní vložkou musí požadovaným způsobem tlumit energii nárazů, a také odolnost proti proražení ostrým předmětem.
 • Přilba chrání pracovníka i při nárazech velkých předmětů. Leckdy může dojít k odhození zasaženého pracovníka, které je způsobeno hybností břemene, nicméně k přímému poranění hlavy chráněné přilbou nedojde.
 • Také při pádech z výšky hraje přilba velkou roli, neboť značný podíl u smrtelných úrazů mají právě poranění hlavy. Přilba pochopitelně nemůže chránit absolutně, ale snížení následků se projeví vždy.
 • Při používání ochranných přileb ve speciálních podmínkách, například při velmi vysoké nebo naopak nízké teplotě, je nutno vybrat takový prostředek, který poskytuje ochranu i za těchto okolností. Těmto podmínkám odolávají jen speciálně zkoušené přilby a je to u nich opět vyznačeno v návodu.
 • Životnost přileb je omezená, neboť jejich materiál časem degraduje. Ke snížení mechanických vlastností dochází i v případě, kdy se přilba nepoužívá. Podle současných požadavků normy musí výrobce dobu životnosti přilby uvádět v návodu. [1]

Reference

 1. SKŘEHOTOVÁ, Marcela. Osobní ochranné pracovní prostředky. Portál BOZP [online]. 2017 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://www.portalbozp.cz/osobni-ochranne-pracovni-prostredky/