OOPP pro ochranu dýchacích orgánů

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jedná se o ochranné prostředky určené k ochraně dýchacích orgánů člověka proti pronikání škodlivin z pracovního ovzduší, anebo zajišťující pracovníkovi přívod dýchatelného vzduchu/kyslíku.


Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu dýchacích orgánů (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

 • masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům a proti radioaktivnímu prachu s vhodnou lícnicovou částí (dle ČSN EN 405+A1, ČSN EN 140, ČSN EN 136, ČSN EN 143),
 • izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu (dle ČSN EN 137, ČSN EN 138, ČSN EN 14593-1;2, ČSN EN 14594),
 • prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly (dle ČSN EN 166, ČSN EN 175, ČSN EN 379+A1),
 • potápěčské dýchací přístroje a vybavení.


V příloze č. 3 výše zmíněného nařízení vlády je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu dýchacích orgánů:

 • práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem,
 • práce v blízkosti zavážky pece,
 • práce v blízkosti plynových konvertorů a plynového potrubí vysoké pece,
 • práce v blízkosti odpichu vysoké pece, kde se mohou vyskytovat dýmy obsahující nebezpečné chemické látky,
 • práce při vyzdívání pecí a u licích pánví, kde je vysoká prašnost,
 • nanášení nátěrů stříkáním nebo práce s organickými rozpouštědly,
 • práce v dolech, kamenolomech, šachtách, stokách a dalších podzemních prostorech souvisejících s kanalizací,
 • práce s lepidly obsahujícími organická rozpouštědla (pokladači podlahovin, lepení textilií) apod.,
 • mytí a odmašťování strojních součástí,
 • práce při přípravě sklářského kmene,
 • práce v mrazírnách, kde je nebezpečí úniku chladícího média,
 • práce při zpracování sypkých materiálů a při čištění zásobníků sypkých hmot,
 • broušení dřeva,
 • demoliční práce.


V nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky jsou v bodě 3.10.1 přílohy č. 2 uvedeny dodatečné požadavky pro specifická rizika týkající se ochrany dýchacích orgánů:

 • OOPP určený k ochraně dýchacích orgánů musí být schopen dodávat uživateli dýchatelný vzduch, je-li vdechované ovzduší znečištěno nebo má nedostatečnou koncentraci kyslíku.
 • Dýchatelný vzduch dodávaný uživateli prostřednictvím OOPP musí být získáván vhodnými prostředky, například ochranným zařízením nebo přístrojem pro filtraci znečištěného vzduchu, nebo dodávkou z neznečištěného zdroje prostřednictvím hadic.
 • Použité materiály a ostatní součásti těchto druhů OOPP musí být zvoleny nebo navrženy a uspořádány tak, aby zajistily uživateli přiměřené dýchání a hygienu dýchání po dobu nošení, za předpokládaných podmínek používání.
 • Hermetická těsnost lícnicové části a pokles tlaku při vdechování, a v případě filtračních zařízení i filtrační kapacita musí být takové, aby udržovaly průnik škodlivin ze znečištěného ovzduší dostatečně nízký, aniž by nepříznivě ovlivnily zdraví nebo hygienu uživatele.
 • OOPP musí být opatřen identifikační značkou výrobce a podrobnostmi charakteristik tohoto typu prostředku, které ve spojení s pokyny pro používání umožní školenému a kvalifikovanému uživateli správné použití OOPP.
 • Pokyny výrobce musí v případě filtračních zařízení rovněž udávat mezní datum pro skladování nového filtru a jeho uchování v původním balení.


[1]

Reference

 1. SKŘEHOTOVÁ, Marcela. Osobní ochranné pracovní prostředky. Portál BOZP [online]. 2017 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://www.portalbozp.cz/osobni-ochranne-pracovni-prostredky/