Totální řízení kvality

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

TQM (Totální řízení kvality) je systémový přístup k managementu, který má za cíl neustálé zvyšování hodnoty pro zákazníka návrhem a neustálým zlepšováním organizačních postupů a systémů. Jak to už naznačuje slovo totální, všechno zasahující, TQM se soustřeďuje na manažování celého systému, a nejen na některé podsystémy, izolované procesy nebo funkční oddělení.

 Total Quality Management (TQM) je velmi komplexní technika, která klade důraz na řízení kvality ve všech dimenzích života organizace. 
 TQM zpravidla se nepřekládá a používá se zkratka TQM, je velmi komplexní metoda řízení, která klade důraz na řízení kvality ve všech dimenzích života organizace. 
 Překračuje tak rámec řízení kvality a stává se i metodou strategického řízení a manažerskou filozofií pro veškeré konání organizace. Existuje celá řada různých forem a výkladů TQM, nicméně společné rysy lze vyčíst z písmen jeho zkratky:
 * Total – jde o úplné zapojení všech pracovníků organizace
 * Quality – jde o pojetí principů kvality v celé organizaci
 * Management – principy se prolínají všemi úrovněmi řízení i všemi manažerskými funkcemi [1] 
 „TQM je manažerský přístup určený pro organizaci, soustředěný na kvalitu, založený na zapojení všech jejích členů a zaměřený na dlouhodobý úspěch dosahovaný prostřednictvím uspokojení zákazníka a prospěšnosti pro všechny členy 
 organizace i pro společnost.“ [2] 


Principy TQM

TQM je způsob přemýšlení o cílech, organizacích, postupech a lidech, aby se zabezpečilo, že se nejdříve udělají správné věci. Tento myšlenkový proces dokáže změnit postoje, chování a tedy zlepšit výsledky. TQM pokrývá citlivé záležitosti jako etika, přístup a kultura. Jinými slovy, TQM je filozofií pro management a organizaci způsobem, který umožňuje splnit potřeby zájmových skupin a jejich očekávání výkonně a účinně bez kompromisu a s ohledem na etické hodnoty.


Hlavní znaky TQM

 • Důsledná orientace na přání, názory a požadavky zákazníka
 • Zapojení všech podnikových útvarů a všech pracovníků
 • Vytváření systému „vnitřních" zákazníků
 • Soustavné úsilí o optimální, účelné a hospodárné uskutečňování všech činností porovnatelné s nejvyspělejšími konkurenty - princip „zero defects"


Základní koncepční přístupy

 • Dokumentovaný a stále rozvíjený systém kvality, zahrnující všechny pracovníky podniku (včetně pracovníků vrcholového vedení) i subdodavatelů. Systém kvality není cíl, ale prostředek k dosažení stanovených cílů kvality
 • Trvalé prosazování kultury TQM - podporovat a rozvíjet snahy o zlepšování vlastní práce i kvality výrobku / služby
 • Trvalá orientace na zákazníky a jejich uspokojení na poprvé a pokaždé, průběžné zpracování současných i budoucích přání atd.
 • Využití statistických metod pro zvyšování kvality a řízení procesů - SPC
 • Zaměření na prevenci – předcházení nedostatkům a závadám místo následného řešení jejich důsledků - FMEA
 • EFQM model excelentnosti organizace demonstruje význam filozofie TQM
 • Sebehodnocení analyzuje silné a slabé stránky organizace a určuje priority pro zlepšování
 • ISO dokazuje – TQM posouvá dopředu.


Postupy TQM

Měkké postupy TQM se orientují na chování lidí v organizaci, tj. kulturu organizace. Takový přístup vede k otevřenému manažerskému stylu, k delegování zodpovědností za kvalitu na zaměstnance a k rozvíjení jejich autonomního chování (Delegování, Sebehodnocení, Kroužky kvality, Týmová práce, Vzdělávací programy, Učící se organizace, Filozofie ceny za kvalitu, Time management, Sdílení informací, Budování Know how...).

Tvrdé postupy TQM se zaměřují na systematické používání kvantitativních charakteristik kvality procesů a produktů s důrazem na zavedené procedury a doporučené standardy. Tento přístup prokazatelně vede k menší volnosti chování a k nižší iniciativnosti zaměstnanců při zlepšovaní kvality (Systém manažerství kvality podle norem, Řízení podle cílů, Manažování na základě faktů, Rozvoj funkcí kvality QFD, Statistické metody, Nástroje štíhlé výroby…).


Základní podmínky úspěšného zavedení TQM

 • Manažerské řízení
 • Zapojení všech pracovníků
 • Firemní kultura a týmová práce
 • Aplikace statistických metod řízení procesů
 • Implementace nástrojů řízení a zabezpečování kvality
 • Neustálá realizace zlepšovacích návrhů

[3]

Reference

 1. Total Quality Management (TQM), dostupné z https://managementmania.com/cs/total-quality-management
 2. ISO https://www.iso.org/home.html
 3. KORMANEC, Petr. TQM - Totální řízení kvality, dostupné z https://www.ipaczech.cz/cz/ipa-slovnik/tqm-totalni-rizeni-kvality.Totální řízení kvality - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Total Quality Management