Klasifikace, označování a balení látek a směsí

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z CLP)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zkratka je známá ve spojení Nařízení CLP. Jedná se o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Účel a oblast působnosti nařízení Nařízení CLP stanovuje kritéria pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Jeho hlavním cílem je:

  • vytvoření jednotného mezinárodního systému, který zajistí vysokou ochranu lidského zdraví a životního prostředí;
  • vypracování standardizovaného systému pro země, který nemají takovýto systém zaveden;
  • omezení testování látek na zvířatech snížením množství testování a hodnocení látek;
  • zajištění volného trhu.

T.j., účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek, směsí a předmětů prostřednictvím:

  • harmonizace kritérií pro klasifikaci látek a směsí a pravidel označování a balení nebezpečných látek a směsí;
  • stanovení seznamu látek s jejich harmonizovanými klasifikacemi a prvky označení;
  • uložení povinnosti:
  1. výrobcům, dovozcům a následným uživatelům klasifikovat látky a směsi uváděné na trh;
  2. dodavatelům označovat a balit látky a směsi uváděné na trh;
  3. výrobcům, výrobcům předmětů a dovozcům klasifikovat a oznámit látky, které nejsou uváděny na trh a které podléhají registraci nebo oznámení podle nařízení REACH - nařízení (ES) č. 1907/2006. [1]


Jedním z hlavních cílů nařízení CLP je stanovit, zda látka nebo směs vykazuje vlastnosti, které vedou k tomu, že je klasifikována jako nebezpečná. V tomto kontextu je klasifikace výchozím bodem pro sdělení, že se jedná o látku nebezpečnou.

Když relevantní informace (např. toxikologické údaje) o látce nebo směsi splňují klasifikační kritéria v nařízení CLP, nebezpečnost látky nebo směsi se stanovuje přiřazením určité třídy a kategorie nebezpečnosti. Třídy nebezpečnosti v nařízení CLP pokrývají nebezpečnost v oblasti fyzikální, v oblastech lidského zdraví a životního prostředí a také jiná nebezpečí.

Jakmile je látka nebo směs klasifikována, identifikovaná nebezpečí musejí být sdělena ostatním aktérům v dodavatelském řetězci, včetně spotřebitelů. Označování nebezpečnosti umožňuje, aby klasifikace nebezpečnosti pomocí štítků a bezpečnostních listů, mohla být sdělena uživateli látky nebo směsi, a upozornila jej na přítomnost nebezpečí a nutnost řídit související rizika.

Nařízení CLP stanovuje pro prvky označování podrobná kritéria: piktogramy, signální slova a standardní věty pro nebezpečnost, prevenci, odezvu, skladování a likvidaci, pro každou třídu a kategorii nebezpečnosti. Stanovuje také obecné normy balení s cílem zajistit bezpečné dodávání nebezpečných látek a směsí. Kromě komunikace nebezpečnosti prostřednictvím požadavků na označení představuje nařízení CLP také základ pro četná legislativní ustanovení o řízení rizik souvisejících s chemickými látkami.


Součástí systému klasifikace, označování a balení jsou také následující postupy

Harmonizovaná klasifikace a označování Klasifikace a označování určitých nebezpečných chemických látek jsou harmonizovány, aby mohlo být zajištěno adekvátní řízení rizik v celé EU.

Členské státy a výrobci, dovozci nebo následní uživatelé mohou navrhovat harmonizovanou klasifikaci a označení látky. Pouze členské státy mohou navrhnout revizi stávající harmonizace a předkládat návrhy harmonizované klasifikace a označení, když je chemická látka účinnou látkou v biocidních přípravcích nebo v přípravcích na ochranu rostlin.

Alternativní chemické názvy ve směsích Prostřednictvím tohoto postupu si dodavatelé mohou vyžádat použití alternativního chemického názvu pro látku, která je přítomna ve směsi, aby chránili důvěrný charakter svého podnikání a zejména svá práva k duševnímu vlastnictví. Veškeré žádosti týkající se alternativních chemických názvů, schválené agenturou ECHA, budou platné ve všech členských státech EU.

Seznam klasifikací a označení Oznamovací povinnost podle nařízení CLP vyžaduje, aby výrobci a dovozci předkládali informace týkající se klasifikace a označení pro látky, které uvádějí na trh, k záznamu do seznamu klasifikací a označení spravovaného agenturou ECHA.

Toxikologická střediska K nařízení CLP byla v roce 2017 přidána nová příloha VIII, implementující harmonizované požadavky na informace potřebné pro oznámení na základě článku 45. Tyto informace se předkládají stanoveným orgánům v členském státě a jsou použity při reakci na nouzovou situaci ohrožující zdraví (toxikologická střediska).

V příloze VIII je definován jednoznačný identifikační kód vzorce (UFI), který bude vyžadován na štítku označujícím směs a představovat jednoznačnou vazbu mezi směsí uváděnou na trh a informacemi, které budou k dispozici pro účely reakce na nouzovou situaci ohrožující zdraví.

[2]


ReferenceKlasifikace, označování a balení látek a směsí - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures