Ergonomické zásady

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 3. 6. 2014, 20:17, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Rozumí se jimi osvědčené zkušenosti z teorie a praxe týkající se přizpůsobení práce, techniky (stroje), prostředí a úpravy pracovních podmínek s ohledem na člověka – na jeho anatomické, antropometrické, fyziologické, psychofyziologické a psychické vlastnosti, resp. schopnosti. Snahou je, aby v daných pracovních podmínkách byla zajištěna ochrana zdraví, bezpečnost, pohoda a optimální výkonnost v pracovním procesu.

Obecně lze říci, že při uplatňování ergonomických zásad se jedná o optimalizaci a racionalizaci či efektivnosti profesionální činnosti člověka v daných pracovních podmínkách. Ergonomické zásady se prosazují snáze, jestliže se dá předem spočítat jejich finanční (ekonomický) efekt.

Nejdůležitější ergonomické zásady pro hodnocení pracovních míst, pracovišť a dalších podmínek:

  • plošné a prostorové řešeni
  • pracovní poloha
  • pracovní pohyby
  • pracovní místo
  • poloha těla při práci

Všeobecné ergonomické zásady jsou stanoveny rámcově v českých technických normách ergonomické povahy (třídy 83 35..)

Posuzování a hodnocení pracovních podmínek a jejich vlivů na pracující osobu – základní kritéria:

  • Nevhodnost a nepřiměřenost úprav technologického, technického nebo organizačního charakteru
  • Nároky práce na člověka pod vlivem ergonomických řešení a úprav pracovišť
  • Typ předpokládaných schopností člověka a pracovní zátěž v daném pracovním systému
  • Podmínky s ohledem na lidský faktor, které bude nezbytné vytvořit v rámci změn pracovního procesu tak, aby se optimalizoval vztah mezi technologickými, technickými a organizačními podmínkami na straně jedné a výkonnostní kapacitou (senzorickou, mentální a pohybovou) člověka na straně druhé.

Cílem ergonomických zásad pro posouzení rizika je komplexní posouzení pracovního systému s ohledem na schopnosti, omezení a potřeby člověka. Základním předpokladem je analýza pracovních úkolů s ohledem na ergonomické zásady, včetně možného působení a eliminace pracovních rizik. Strojní zařízení a související úkoly se tedy musí navrhnout tak, aby činnosti vyžadující vysokou četnost opakování se mohly vykonávat přiměřeně s ohledem na potřebnou sílu, polohu končetin a předpokládanou dobu zotavení. Navíc se musí strojní zařízení a související úkoly navrhovat s ohledem na změny pohybů.

[1]

POZNÁMKA

Všeobecné ergonomické zásady jsou stanoveny rámcově v českých technických normách - např. ČSN EN 614-l, ČSN EN 894-1 a dalších.

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Ergonomické zásady - (Diskuse k heslu)