GHS

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Systém mezinárodní klasifikace a označování chemických látek, tzv. Globální harmonizovaný systém (GHS). Z tohoto vychází evropská směrnice o klasifikaci, označování a balení chemických látek a chemických přípravků (Classification, Labelling and Packaging of Substance and Mixtures) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP).[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.GHS - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Globally Harmonized System