Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 7. 2. 2022, 18:39, kterou vytvořil Ulmanova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Institutem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se od roku 2017 rozumí '''druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR''', který umo…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Institutem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance se od roku 2017 rozumí druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, který umožňuje jeho držiteli pobyt na území ČR delší než 3 měsíce a zároveň mu umožňuje i výkon práce na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl cizinec převeden.

Manažerem je cizinec, který pracuje ve vedoucí pozici a který řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod, přičemž na jeho činnost dohlíží statutární orgán, nejvyšší orgán nebo kontrolní orgán. Tento manažer zároveň řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod, dále vykonává dohled nad zaměstnanci, kteří vykonávají dohledové činnosti. Mezi jeho pravomoci též patří přijímání či naopak propouštění zaměstnanců.[1]

Specialistou se naopak rozumí cizinec, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro činnost, kterou vykonává nebo například pro řízení obchodní korporace a zároveň tento cizinec má požadovanou úroveň dosažené kvalifikace i profesní zkušenosti.[2]

Zaměstnaným stážistou je pak cizinec, který řádně ukončil vysokoškolské studium a je převeden zaměstnavatelem do obchodní korporace nebo odštěpného závodu, které mají sídlo na území České republiky, a to za účelem rozvoje své kariéry nebo aby se zaškolil v oblasti obchodních metod. Posledním znakem zaměstnaného stážisty je, že po dobu převedení je mu vyplácena mzda či plat.

Vnitropodnikové převedení zaměstnance si lze představit jako dočasný převod zaměstnance v rámci nadnárodní společnosti, a to ze země, která není členským státem Evropské unie, do České republiky. Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance tak bude určena pro cizince ze všech států světa, ovšem nikoliv pro občany členských států Evropské unie, EHP nebo Švýcarska.


Jak lze o kartu požádat?

Žádost o kartu cizinec podá osobně na místně příslušném zastupitelském úřadu České republiky. Lze tak učinit pouze ve státě, jehož je občanem nebo ve státě, který vydal jeho cestovní doklad nebo ve státě, kde má cizinec povolen dlouhodobý či trvalý pobyt. Tato žádost se podává na předepsaném formuláři, který je ke stažení zde: https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-zadosti.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D.

Cizinec tedy předloží na správném místě formulář žádosti, společně s ní je pak třeba předložit platný cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR, fotografii zachycující aktuální podobu cizince a vysílací dopis. Vysílací dopis obdrží cizinec od obchodní korporace, která ho jako zaměstnance převádí na území ČR, který obsahuje potvrzení o tok, že cizinec bude převeden na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty. V dopise se též stanoví doba trvání takového převedení a místo výkonu práce na území ČR. Dále je třeba vymezit v dopise i pracovní podmínky, jako je délka pracovní doby, délka dovolené atd.

Důležitou náležitostí této žádosti je, že všechny předkládané dokumenty musejí být odevzdány v originální verzi, pokud jde o cestovní doklad a vysílací dopis nebo případně v úředně ověřené kopii, pokud jde o ostatní dokumenty. Všechny předkládané dokumenty pak musejí být předloženy v originálním znění a zároveň s tím je třeba, aby cizinec předložil i jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. V neposlední řadě musí cizinec předložit i doklad o cestovním zdravotním pojištění a pokud je požádán, pak i doklad o zaplacení pojistného. Takové pojištění je třeba mít do doby, než se na něj začne vztahovat veřejné zdravotní pojištění.


Jak je to s vyřizováním žádosti?

Jakmile cizinec podá příslušnou žádost se všemi potřebnými dokumenty, je dalším úkolem vyčkat na vyřízení žádosti o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dnů ode dne podání žádosti. Následně bude kontaktován zastupitelským úřadem ČR o tom, že došlo ke kladnému posouzení vaší žádosti. Znamená to, že cizinec splňuje podmínky pro vydání karty. Následně dojde k vydání víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Poté, co si cizinec vyřídí zhotovení karty, obdrží tzv. Potvrzení o splnění podmínek pro vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance“, kterým může prokázat, že ho již lze legálně zaměstnat. Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je vydávána na dobu trvání vnitropodnikového převedení, v případě manažera a specialisty však nejdéle na 3 roky, v případě zaměstnaného stážisty nejdéle na 1 rok.

Samozřejmě může nastat případ, kdy dojde k zamítnutí žádosti o vydání karty. Důvodem zamítnutí může být například to, že cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti, neprokáže vysokoškolské vzdělání, předloží padělané náležitosti nebo údaje neodpovídají skutečnosti atd. Proti zamítnutí žádosti je vždy možnost odvolání. V tomto případě je důležité nezapomenout na dodržení lhůty 15 dnů, která běží ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Odvolání proti zamítnutí se podává ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, ovšem zde pozor – samotné odvolání je třeba podat u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.[3] Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců následně o odvolání rozhodne, a to buď kladně (a původní rozhodnutí zruší nebo změní) anebo záporně (původní rozhodnutí zůstane nadále zamítavé a nezmění se).[4][5][6][7][8]


Reference

  1. § 42k odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky
  2. § 42k odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky
  3. § 42k odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky
  4. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
  5. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
  6. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  7. Nelegální zaměstnávání [online]. MPSV, Poslední aktualizace: 23. 10. 2020 [cit. 2022-02-07]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/nelegalni-zamestnavani.
  8. Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance [online]. Ministerstvo vnitra České republiky, 23. září 2021 [cit. 2022-02-07]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/karta-vnitropodnikove-prevedeneho-zamestnance.aspx.Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Intra-Company Employee Transfer Card ICT-Karte Carte salarié détaché ICT