Krajská hygienická stanice

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Krajské hygienické stanice vydávají rozhodnutí, povolení a osvědčení v rámci svých úkolů v ochraně veřejného zdraví a provádějí státní zdravotní dozor.

 • právo projednávat přestupky na úseku veřejného zdraví a udělovat sankce za nedodržení jeho ustanovení,
 • nařizovat, organizovat a řídit opatření k prevenci infekcí a usměrňovat při tom činnost zdravotnických zařízení,
 • nařizovat mimořádná opatření při živelních pohromách,
 • provádět dozor nad plněním povinnosti zajistit závodní preventivní péči,
 • nařizovat uchování vzorků pokrmů při podezření na vznik alimentární infekce,
 • usměrňovat činnost osob poskytujících péči v oblasti hygieny provozu a prevence nemocničních nákaz,
 • hodnotit zdravotní rizika pro obyvatelstvo a podílet se na monitorování zdravotního stavu,
 • řídit a kontrolovat místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví a podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému.

Orgány ochrany veřejného zdraví provádějí zdravotní dozor, který se týká dohledu, zda osoby plní zákonné povinnosti a v rámci této pravomoci mohou pozastavit činnost, která zákon porušuje, mohou pozastavit uvedení na trh výrobků podezřelých nebo nebezpečných, mohou prověřovat znalosti u osob, které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, mohou zakázat používaní nekvalitní pitné vody, dále mohou pozastavit provoz zdroje hluku nebo neionizujícího záření do doby než se odstraní zjištěná závada, pozastavit používání látky, suroviny, polotovaru nebo potraviny, pokud je podezření, že nevyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnosti a nařídit sanitaci, nařídit způsob zacházení s prádlem ze zdravotnického zařízení, je-li to nezbytné pro zamezení vzniku a šíření infekce, nařídit okamžité uzavření provozovny, zjistí-li se nebezpečí ohrožení života nebo zdraví (na dva provozní dny), při zjištění zdravotně závadných potravin je mohou na místě znehodnotit nebo nařídit jejich likvidaci, z protiepidemických důvodů mohou nařídit lékařskou prohlídku u osob, které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, dále nařídit mimořádné preventivní lékařské prohlídky k prevenci ohrožení zdraví při práci.

Krajská hygienická stanice je oprávněna vydat vlastní právní předpis pro území svého kraje, který se týká mimořádných opatření při epidemii, nebezpečí z nejakostních výrobků nebo podezřelých vod, při živelních pohromách a nařídit velkoplošnou ochrannou desinfekci, dezinsekci nebo deratizaci. Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví může orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) fyzické nebo právnické osobě uložit pokutu do výše 2,000.000 Kč.

 KHS Jihočeského kraje

Na Sadech 25

České Budějovice, 370 71

Telefon: 387 712 111

Fax: 387 712 349

 KHS Jihomoravského kraj

Jeřábkova 4

Brno, 602 00

Telefon: 545 113 034

Fax: 545 113 099

 KHS Karlovarského kraje 

Závodní 94

Karlovy Vary, 360 21

Telefon: 355 328 311

Fax: 355 328 330

 KHS kraje Vysočina 

Tolstého 1914/15

Jihlava, 586 01

Telefon: 567 564 551

Fax: 567 305 352

 KHS Královéhradeckého kraje 

Habrmanova 19

Hradec Králové, 501 01

Telefon:495 058 111

Fax: 495 058 502

 KHS Libereckého kraje 

Husova 64

Liberec, 460 31

Telefon:485 253 111

Fax: 485 105 864

 KHS Moravskoslezského kraje 

Na Bělidle 7

Ostrava, 702 00

Telefon: 595 138 111

Fax: 595 138 109

 KHS Olomouckého kraje 

Wolkerova 6

Olomouc, 779 11

Telefon: 585 719 111

Fax: 585 719 245

 KHS Pardubického kraje 

Mezi Mosty 1793

Pardubice, 530 03

Telefon: 466 531 930

Fax: 466 531 950

 KHS Plzeňského kraje 

Skrétova 15

Plzeň, 303 22

Telefon: 377 155 111

Fax: 377 323 894

 KHS Středočeského kraje 

Dittrichova 329/17

Praha 2, 128 01

Telefon: 234 118 111

Fax: 224 916 561

 KHS Ústeckého kraje 

Moskevská 15

Ústí nad Labem, 400 01

Telefon: 477 755 110

Fax: 475 209 278

 KHS Zlínského kraje

Havlíčkovo nábř. 600

Zlín, 760 01

Telefon: 577 006 711

[1]


Reference

 1. Znalostní systém BOZP v prevenci rizik [online]. Dostupný z www: https://zsbozp.vubp.cz/zdravi/317-statni-sprava-v-ochrane-verejneho-zdravi.


Krajská hygienická stanice - (Diskuse k heslu)