Nebezpečná látka

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 4. 5. 2018, 15:14, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Látka, která je svými fyzikálními, chemickými a toxickými vlastnostmi schopna nebezpečně působit na osoby, živé organismy, životní prostředí a majetek (látka výbušná, podporující hoření, lehce vznětlivá, hořlavá, jedovatá, žíravá, dráždivá atd.).[1]
 2. Jakýkoliv chemický nebo biologický prostředek, který je nebezpečný zdraví, například látky nebo preparáty klasifikované jako velmi toxické, toxické, škodlivé, leptavé (žíravé), dráždivé, senzitivní (senzibilující), karcinogenní, mutagenní, teratogenní, patogení, dusivé. Zdroj: ČSN EN 1070, ČSN EN 626-1
 3. Nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zákona o chemických látkách. Zdroj: VÚBP - OPPZH
 4. Látka, která na základě svých fyzikálních nebo chemických vlastností vytváří riziko.
 5. Obecně nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek jsou takové látky nebo přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zákona o chemických látkách. Pro účely zákony o prevenci závažných havárií se nebezpečnou látkou rozumí vybraná chemická látka nebo chemický přípravek, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zákona o chemických látkách a přípravcích, a jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Podle směrnice Seveso II se nebezpečnou látkou rozumí chemická látka, směs nebo přípravek uvedené ve směrnici v příloze 1, část 1, nebo splňující kriteria uvedená v příloze 1, část 2, a jsou přítomny jako surovina, produkt, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých je možné rozumně předpokládat, že by se mohly vytvořit během havárie.[2]

Látky mohou být nebezpečné člověku nebo životu, mohou se projevovat škodlivými účinky na strojích, zařízeních nebo na životním prostředí. Nebezpečná látka je jakýkoliv chemický nebo biologický prostředek, který je nebezpečný zdraví, např. látky nebo preparáty klasifikované jako: toxické, škodlivé, leptavé, dráždivé, senzitivní, karcinogenní, mutagenní, patogenní, dusivé.

Je třeba počítat s tím, že jedna látka může mít i několik nebezpečných vlastností. Ne vždy se nebezpečná vlastnost projeví a způsobí potíže nebo škody. Za havárii nebezpečné látky se považuje děj, kdy se nebezpečná látka ocitla mimo kontrolu v takovém množství, že jsou ohroženi lidé, zvířata i životní prostředí. Mimo kontrolu se látka může dostat požárem nebo únikem.

Základem pro rozpoznání nebezpečnosti situace jsou znalosti IDENTIFIKACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK a z toho plynoucího nebezpečí. K identifikaci nebezpečných látek slouží kombinace identifikačního čísla (UN - kód) a kódu nebezpečnosti látek (Kemler - kód)

UN - KÓD = identifikační číslo

 • je uvedeno v seznamu nebezpečných látek vydaných OSN,
 • je vždy čtyřmístné,
 • je k němu přiřazeno pojmenování látky, třídy a číslice.

Třída ukazuje ne prvotní nebezpečí látky na základě fyzikálních a chemických vlastností. Třídy nebezpečnosti se dále dělí na skupiny označené číslicí, popř. dále písmenem.[3]

Reference

 1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
 2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
 3. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Nebezpečná látka - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Dangerous material Gefährliche Arbeitsstoff (r) Produit dangereuse