Odborná způsobilost k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Kvalifikace fyzické osoby pro plnění úkolů na úseku prevenci rizik v prostředí staveniště (pro koordinaci opatření bezpečnosti práce v etapě přípravy a realizace stavby).

Podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je

  a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření,
  b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb,
  c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce a
  d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li vykonávat činnost koordinátora při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Osvědčení o získání odborné způsobilosti je vydáváno na základě úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Každá další zkouška z odborné způsobilosti, na kterou se žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti přihlásí, pokud již v minulosti úspěšně vykonal zkoušku z odborné způsobilosti, je posuzována jako periodická zkouška. Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo o úspěšně vykonané periodické zkoušce má ode dne jejího vykonání platnost 5 let.

Odborná způsobilost fyzické osoby k činnosti koordinátora získaná podle dosavadních právních předpisů se považuje za splněnou po dobu platnosti osvědčení vydaného podle dosavadních právních předpisů, nejdéle však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 88/2016 Sb.

Pozn. VÚBP, v.v.i.: Zákon č. 88/2016 Sb. nabyl v této věci účinnosti 1. května 2016.

[1]

Reference

  1. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. zákona č. 88/2016 Sb.Odborná způsobilost k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - (Diskuse k heslu)