Plynová VTZ

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 9. 1. 2023, 16:00, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Skupiny vyhrazených plynových zařízení

Vyhrazená plynová zařízení se zařazují jako zařízení pro:

 • výrobu a úpravu plynů do skupiny A,
 • skladování plynů do skupiny B,
 • plnění nádob plyny, tlakové stanice, zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny do skupiny C,
 • zkapalňování a odpařování plynů do skupiny D,
 • zvyšování a snižování tlaku plynů do skupiny E,
 • rozvod plynů do skupiny F,
 • spotřebu plynů spalováním včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách nebo v kotelnách do skupiny G,
 • vypouštění hasebních plynů do skupiny H.
§5, odst. (1) nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Za vyhrazená plynová zařízení se nepovažují

 • výrobní zařízení, ve kterých plyny vznikají jako vedlejší výrobní produkt s výjimkou plynového hospodářství čistíren odpadních vod,
 • zařízení chemických výrob, kde plyny vznikají jako meziprodukty, které se dále zpracovávají na jiné než plynné produkty,
 • stavební objekty pro skladování tlakových nádob k dopravě plynů, skříně pro umístění tlakových stanic, jednotlivé tlakové nádoby k dopravě plynů, nádoby na plyny s vodním objemem do 0,22 litru, nádoby na plyny používané jako části strojů, například vstřikovací a spouštěcí lahve spalovacích motorů, jestliže jsou stále spojeny se zdrojem tlaku, lahve pracující jako odlučovače oleje, hydraulické akumulátory, nádoby na zkapalněné plyny s kritickou teplotou nižší než -10 °C, například kapalný vzduch, kapalný kyslík a nádoby na plyny s kritickou teplotou vyšší než -10 °C, ale nižší než +70 °C, dopravované v cisternách v kapalném stavu hluboko ochlazené, například oxid uhličitý nebo ethen,
 • vzorkovací a kalibrační lahve do objemu 3 litry pro laboratorní účely, pro které platí právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zařízení, která jsou součástí samostatných pracovních strojů nebo přístrojů, anebo samostatné přenosné hasicí přístroje,
 • samostatně pracující kompresory, které nejsou trvale napojeny na dlouhodobě provozované potrubí plynů, vývěvy, samostatně pracující lahvové regulátory a regulační zařízení, která jsou součástí jiné skupiny plynového zařízení,
 • rozvody médií pro měřicí a regulační techniku,
 • zařízení pro přepouštění plynů v rámci jednoho pracoviště,
 • klimatizační zařízení,
 • vzduchotechnické systémy, odtahy spalin a spalinové cesty,
 • samostatně pracující hořáky na plynná paliva do 10 kW v uzavřeném prostoru, ve volném prostoru bez omezení, zejména laboratorní, sklářské kahany, svářecí a pájecí soupravy, a venkovní a campingové vybavení,
 • zařízení, v nichž se plyny spotřebovávají jiným způsobem než spalováním, zejména zařízení procesu syntézy při výrobě čpavku, etanolu,
 • rozvody vzduchu do provozního přetlaku 16 barů,
 • palivové nádrže a plynové motory dopravních prostředků.
§5, odst. (2) nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Pokud vyhrazené plynové zařízení svým charakterem a technickými hodnotami splňuje podmínky pro zařazení do několika skupin, je pro zařazení rozhodující základní technologická funkce vyhrazeného plynového zařízení. V průvodní dokumentaci vyhrazeného plynového zařízení musí být zároveň vždy určena hranice mezi zařazením vyhrazeného plynového zařízení do jednotlivých skupin.

§5, odst. (3) nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Zařazení vyhrazených plynových zařízení do tříd

Vyhrazenými plynovými zařízeními I. třídy jsou:

 • zařízení pro plnění tlakových nádob topnými plyny,
 • zařízení pro plnění tlakových nádob technickými plyny hořlavými, toxickými a žíravými s tlakem vyšším než 4 bary, acetylenem a ostatními plyny s tlakem 20 barů a vyšším,
 • zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel,
 • kompresorové stanice hořlavých plynů obsahujících kyslík s provozním tlakem vyšším než 0,05 baru, zejména hutní plyny,
 • kompresorové stanice hořlavých, toxických a žíravých plynů s tlakem nad 4 bary, kompresorové stanice ostatních plynů s tlakem 20 barů a více,
 • regulační stanice s tlakem vyšším než 4 bary,
 • zařízení pro rozvod topných plynů s tlakem vyšším než 4 bary,
 • zařízení pro rozvod technických plynů hořlavých, toxických a žíravých s tlakem vyšším než 4 bary, zařízení pro rozvod acetylenu s tlakem od 0,2 baru, zařízení pro rozvod plynů ostatních s tlakem 20 barů a vyšším,
 • zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem vyšším než 3,5 MW,
 • zařízení pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem vyšším než 100 m3 × h-1,
 • zařízení na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem vyšším než 1500 m3 × h-1,
 • zařízení pro spotřebu plynu spalováním ve veřejných budovách s prostorem pro shromažďování nejméně 200 osob se součtem jmenovitých výkonů plynových spotřebičů 1 MW a více v jedné stavbě,
 • zařízení pro skladování toxických a žíravých plynů s objemem vyšším než 5 m3,
 • zařízení pro skladování inertních plynů s tlakem vyšším než 40 barů,
 • zařízení pro skladování hořlavých plynů s uvolnitelným objemem v plynné fázi vyšším než 5000 m3, pro kapalný:
 • ropný plyn v označení LPG vyšším než 20000 m3,
 • zemní plyn v označení LNG vyšším než 50000 m3.

Ostatní vyhrazená plynová zařízení jsou zařazena do II. třídy.

§6 nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

[1]


== Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ==

Montovat, opravovat a provádět dodavatelským způsobem revize a zkoušky a plnit nádoby na plyny může pouze podnikatelská osoba, která má živnostenský list vydaný pro živnost vázanou na základě oprávnění příslušného druhu a rozsahu vydaného organizací státního odborného dozoru nad bezpečností práce.

Obsluhou může zaměstnavatel pověřit pouze pracovníka seznámeného s předpisy pro obsluhu zařízení a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, požárním řádem a poplachovými směrnicemi, a který je přezkoušen a zaškolen k obsluze zařízení. Přezkoušení zajišťuje provozovatel, který stanoví i obsah seznámení a délku zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané činnosti na daném druhu zařízení. Znalosti ověřuje revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu, a to jednou za tři roky. Zkoušení a přezkušování se nepožaduje u obsluh plynových spotřebičů, jejichž celkový výkon je nižší než 50 kW. Pracovník však musí být seznámen se zařízením, jeho obsluhou a provozem. Montáží a opravami plynových zařízení a plněním nádob plyny může zaměstnavatel, který má oprávnění příslušného druhu a rozsahu, pověřit pouze osobu odborně způsobilou. Doklad o odborné způsobilosti (osvědčení) vydává organizace státního odborného dozoru nad bezpečností práce na základě ověření znalostí pracovníka zkouškou. Kontrolou zařízení může provozovatel pověřit pouze pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice, a který je zaškolen v obsluze zařízení. Ten provádí záznam do provozního deníku, který obsahuje jméno a příjmení pracovníka, datum kontroly, rozsah kontroly, zjištěné závady včetně návrhu na jejich odstranění a podpis pracovníka, který kontrolu provedl. Kontrola se provádí jednou za rok. Revize a zkoušky plynového zařízení může provádět pouze revizní technik, který má odpovídající odbornou způsobilost. Prokáže ji osvědčením příslušného druhu a rozsahu. Revize zařízení jsou provozní a výchozí. Revize a zkoušky 58 provozovaného zařízení zajišťuje jeho provozovatel, výchozí revizi zajišťuje dodavatel zařízení. Revizní technik zpracovává revizní zprávu, kterou předává provozovateli. V případě nového zařízení je výchozí revize součástí dodávky. Povinností provozovatele je mimo jiné zpracovat harmonogram pro provádění revizí nejméně na tříleté období. Předpoklady pro vydání dokladu (oprávnění) o odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob jsou potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jejich pracovníků (fyzických osob).

Rizikové faktory

Rizikové faktory při práci s vyhrazenými plynovými zařízeními jsou dány prostředím a prostorem, ve kterém jsou zařízení umístěna, vlastnostmi použitého plynu, způsobem jeho použití apod. Lze je rozdělit do tří skupin:

 • rizika vyplývající z fyzikálních a chemických vlastností plynu (jedovatost, žíravost, nedýchatelnost, hořlavost a výbušnost, chemická reakce při styku s jinými látkami, hmotnost - jeden plyn může mít i několik těchto vlastností),
 • rizika vzniklá použitím samotného plynu (popálení, zadušení, otravy zplodinami, ), při dopravě a skladování rizika způsobená tlakem plynu,
 • rizika vzniklá při montáži, opravě nebo provozu plynového zařízení (např. netěsnost plynovodu, nevhodné umístění spotřebiče, špatně připravené zařízení k opravě, ucpané větrací otvory apod.).


Základní povinnosti pro činnosti u VPTZ

Rozvody plynů

 • Stavbu plynovodu provádět v souladu s projektovou dokumentací.
 • Při stavbě a opravách plynových zařízení používat materiály, které odpovídají provozním podmínkám a vlastnostem plynu.
 • Nezapomenout na to, že použité materiály nesmí s plynem vytvářet nebezpečné sloučeniny.
 • Nezapomenout na to, že jednotlivé úseky rozvodů plynů musí být uzavíratelné a každý úsek musí mít možnost odvzdušnění a odplynění.
 • Nezapomenout na to, že konstrukcí zařízení musí být zajištěna jeho těsnost a pevnost.
 • Dbát na to, že po dokončení montáže je nutno zajistit provedení všech zkoušek včetně provedení výchozí revize plynových zařízení – a to s kladným výsledkem.
 • Nezapomenout na to, že dokumentaci k výchozí revizi je nutno uchovat po celou dobu životnosti zařízení.
 • Dbát na to, že revize musí být provedena revizním technikem s příslušným a platným osvědčením.
 • Nezapomenout na to, že rozvody plynů musí být chráněny proti korozi a v případě jejich vedení nad zemí též proti účinkům atmosférické elektřiny.
 • Dbát na to, aby při uvedení plynovodu do provozu byla jmenována osoba odpovědná za provoz plynového zařízení.
 • Nezapomenout na to, že při rozmrazování plynovodů nebo při hledání netěsností na plynovodu, který je v provozu, nesmí být použito plamene.
 • Nezapomenout na to, že při provozu plynového zařízení je nutné zajistit provádění pravidelných kontrol a revizí včetně odstranění zjištěných nedostatků.
 • Nezapomenout na to, že obsluha plynových zařízení a práce na rozvodech plynu musí být zajištěna odborně způsobilými pracovníky. Zaměstnanci musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) v souladu s * vypracovaným seznamem pro poskytování OOPP.
 • Nezapomenout na to, že při opravách plynového zařízení je nutno dbát nejenom na vlastní bezpečnost, ale i na bezpečnost ostatních osob vyskytujících se v blízkosti opravovaného plynového zařízení.
 • Nezapomenout na to, že při úniku plynu je nutno zajistit účinné větrání prostoru.
 • Při kontrole těsnosti spojů použít pěnotvorný roztok nebo vhodný detektor.
 • Nezapomenout na to, že před vstupem do prostor, kde je riziko výskytu plynu, je nutné použít vhodný detektor ke kontrole koncentrace plynu.
 • Dbát při práci v zamořeném prostoru na použití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků.
 • Nezapomenout na to, že je nutno zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu plynovodu.
 • Nezapomenout na to, že je zakázáno odvzdušňovat plynovod přes spotřebič.
 • Nezapomenout na to, že hlavní uzávěr plynu musí být označen bezpečnostní tabulkou, musí k němu být vyznačena přístupová cesta a musí být vždy volně přístupný.
 • Dbát na to, aby na určeném místě byla k dispozici lékárnička pro případ poskytnutí první pomoci.

Zařízení pro spalování plynů

 • Nezapomenout na to, že uvést plynový spotřebič do provozu smí jen oprávněná firma nebo odborně způsobilá osoba.
 • Dbát na to, aby plynový spotřebič nebyl používán k jiným účelům, než k jakým je určen.
 • Nezapomenout na to, že před uvedením spotřebiče do provozu a v průběhu jeho užívání je nutno zajistit pravidelný servis a údržbu.
 • Dbát na to, aby byl plynový spotřebič instalován v prostoru s dostatečnou výměnou vzduchu. Větrací otvory se nesmí uzavírat.
 • Při ručním zapalování spotřebiče pamatovat na pravidlo „Nejdřív oheň a potom plyn“.
 • Dbát na to, aby zplodiny spalování byly odvedeny tak, aby neohrožovaly bezpečnost zaměstnanců.
 • Dbát na to, aby byl hlavní uzávěr plynu spotřebiče vždy volně přístupný.
 • Nezapomenout na to, že spotřebič musí být vybaven příslušnou technickou dokumentací – návodem výrobce, místním provozním řádem.
 • Dbát na provádění pravidelné údržby, kontrol a revizí v předepsaných termínech.
 • Při připojení plynového spotřebiče hadicí dbát na její vhodnost pro použitý plyn.
 • Vždy používat vhodný detektor na kontrolu ovzduší a vhodný detektor nebo pěnotvorný roztok na kontrolu těsnosti.
 • Práci na plynovém zařízení přenechat odborníkům.
 • Při provádění pravidelné údržby na plynovém zařízení používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.
 • Zajistit, aby na určeném místě byla k dispozici lékárnička pro případ poskytnutí první pomoci.

Tlakové nádoby k dopravě plynů (dle ČSN 07 8304)

 • Dbát na to, aby tlakové nádoby (dále jen nádoby) byly vhodným způsobem zajištěny proti nárazu a pádu.
 • Nezapomenout na to, že vzdálenost nádob od topných těles musí být taková, aby teplota povrchu nádob nepřekročila kritickou teplotu u zkapalněných plynů a hodnotu 50 ̊ C u ostatních plynů. Od zdroje otevřeného ohně musí být nádoby vzdáleny nejméně 3 m.
 • Před použitím zkontrolovat stav nádoby v rozsahu pokynů k obsluze.
 • Nezapomenout na to, že se zakazuje umisťovat provozní a zásobní nádoby na místa, kde mohou představovat bezpečnostní rizika, např. v bytech, ve sklepích a suterénních prostorech (vyjma nádob stabilních hasicích zařízení), v průchodech, průjezdech, na únikových cestách, schodištích, na půdách, v kancelářích, šatnách, kuchyních, jídelnách, sociálních zařízeních, garážích, kotelnách, světlících, v objektech s hořlavými konstrukcemi, v nevětraných a obtížně přístupných prostorách a na veřejně přístupných místech.
 • Nezapomenout na to, že ve sklepích určených pro uskladňování nápojů je dovoleno umístit nejvýše 2 provozní a 2 zásobní nádoby s náplní směsí (výtlačných) potravinářských plynů. Nezapomenout na to, že v místnosti pro čepování nápojů je dovoleno jako součást jednoho výčepního zařízení umístit jednu provozní láhev s náplní směsí (výtlačných) potravinářských plynů s vodním objemem nejvýše 50 litrů.
 • Nezapomenout na to, že zkoušky a opravy lahví mohou provádět pouze právnické a podnikající fyzické osoby, které pro tuto činnost splňují veškeré podmínky stanovené příslušnými právními a technickými předpisy.
 • Nezapomenout na to, že barevné značení se obnovuje jen na prázdných nádobách.
 • Zajistit, aby sklady nádob byly chráněny proti účinkům úderu blesku.
 • Zajistit, aby na dveřích skladu byla vyvěšena tabulka s označením druhu plynu a se zákazem kouření, zákazem vstupu s otevřeným plamenem a zákazem vstupu nepovolaných osob.
 • Nezapomenout na to, že se nádoby skladují ve svislé poloze.
 • Nezapomenout na to, že manipulační uličky ve skladech musí být široké nejméně 1 m.
 • Dbát na to, aby místa pro uložení lahví byla označena tabulkami „PLNÉ NÁDOBY“ (lahve) a „PRÁZDNÉ NÁDOBY“ (lahve).
 • Dbát na to, aby prázdné nádoby byly skladovány za stejných podmínek jako plné.
 • Dbát na to, aby se nádoby nedopravovaly společně s hořlavými kapalinami, s látkami výbušnými nebo s předměty plněnými výbušnými látkami, se žíravinami uloženými v rozbitných obalech, kyslík se nesmí dopravovat společně s mastnými látkami.
 • Nezapomenout na to, že přenášet nádoby o celkové hmotnosti větší než 50 kg smějí nejméně 2 osoby (pouze muži), které jsou pro tuto práci fyzicky způsobilé.
 • Dbát na to, aby pro provoz plnících zařízení a tlakových stanic byl vypracován místní provozní řád. Pro používání samostatných nádob (vyprazdňování), jejich skladování a dopravu je nutno vypracovat pokyny k obsluze včetně bezpečnostních zásad.
 • Dbát na to, aby pracovníci, kteří vyprazdňují jednotlivé nádoby, nebo jinak s nimi manipulují (skladování, doprava), byli před pověřením touto činností a pravidelně jednou za 3 roky prokazatelně poučení v rozsahu pokynů k obsluze.
 • Dbát na to, aby byli pracovníci při plnění, vyprazdňování, skladování, opravách a dopravě tlakových nádob podle druhu práce a charakteru vybaveni vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky.
 • Při převozu nádob v motorovém vozidle dopravovat tyto pouze v prostoru odděleném od prostoru řidiče.
 • Otvírat lahvový ventil pozvolna.
 • Zajistit lahve proti nepovolaným osobám.
 • Zajistit, aby na určeném místě byla k dispozici lékárnička pro případ poskytnutí první pomoci.

[2]

Reference

 1. Vyhrazená plynová technická 2022, dostupné z: https://www.guard7.cz/vyhrazena-plynova-zarizeni/.
 2. Vyhrazená plynová technická zařízení. Znalostní systém prevence rizik v BOZP, dostupné z: https://zsbozp.vubp.cz/technicka-bezpecnost/vyhrazena-technicka-zarizeni/193-plynova-vtz/303-vyhrazena-plynova-technicka-zarizeni.


Plynová VTZ - (Diskuse k heslu)