Státní úřad inspekce práce

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 3. 5. 2018, 13:09, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Logosuip.jpg

Dne 14. června 2005 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce a zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb. a zřídil Státní úřad inspekce práce. Výkon práv a závazků Českého úřadu bezpečnosti práce přechází na Státní úřad inspekce práce (SÚIP) se sídlem v Opavě. Výkon práv a závazků inspektorátů bezpečnosti práce přechází na oblastní inspektoráty práce, jejichž sídla zůstávají na původních adresách.

Kontroly a správní řízení zahájené přede dnem 1. 7. 2005 se dokončí podle dosavadních předpisů a přechází dle nástupnictví uvedeného výše.

Oba zákony nabývají účinnosti dnem 1. července 2005.

    Název instituce: Státní úřad inspekce práce
    Adresa: Kolářská451/13, 746 01 Opava
    Kontakt: tel.: +420 950 179 101, fax: +420 553 626 672, mailto: opava@suip.cz, URL: http://www.suip.cz 
    

Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů práce (OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj,OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Plzeňský a Karlovarský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a Pardubický kraj, OIP Jihomoravský a Zlínský kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj) jsou orgány státní správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

V odůvodněných případech mohou orgány inspekce práce ukládat pokuty za spáchání přestupku nebo správního deliktu. Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) je řízen Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kromě kontrol patří k základním úkolům Úřadu i inspektorátů poradenská, konzultační a osvětová činnost. Činnost Úřadu a inspektorátů se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. [1]

Hlavním cílem práce Úřadu a inspektorátů je a musí byt nikoliv represe, ale prevence, tedy snaha o předcházení negativním jevům – pracovním úrazům, nemocem z povolání a haváriím technických zařízení – a snaha o co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů, pokud k nim dojde.

Původní logo SÚIP

Suip.jpg

[1]

Reference

  1. Státní úřad inspekce práce, dostupné z: http://www.suip.cz


Státní úřad inspekce práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
State Labour Inspection Office