Akustika

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Acoustics)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Akustika je obor zabývající se fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem.

  • Fyzikální akustika - studuje způsob vzniku a šíření zvuku. Dále se zabývá jeho odrazem a pohlcováním v různých materiálech.
  • Hudební akustika - zkoumá zvuky a jejich kombinace se zřetelem na potřeby hudby.
  • Fyziologická akustika - se zabývá vznikem zvuku v hlasovém orgánu člověka a jeho vnímáním v uchu.
  • Stavební akustika - zkoumá dobré a nerušené podmínky poslouchatelnosti hudby a řeči v obytných místnostech a sálech.
  • Elektroakustika - se zabývá záznamem, reprodukcí a šířením zvuku s využitím elektrického proudu.

[1]

POZNÁMKA

Akustická energie je stanovena jako časový a plošný integrál normálové složky akustické intenzity přes uzavřenou fiktivní plochu, kde akustická intenzita je reálnou částí součinu okamžitého akustického tlaku a akustické rychlosti (ve stejném bodě plochy). Vyjadřuje se v joulech /J/.

Akustická emise je zvuk šířený vzduchem, vyzařovaný přesně určeným zdrojem hluku (strojem nebo jeho částí) při stanovených pracovních podmínkách. Frekvenční i amplitudové pásmo akustické emise je rozsáhlé od jednotek Hz (seizmická měření) po vysoké ultrazvukové frekvence.

Akustická imise je zvuk šířený vzduchem, přijímaný v daném místě (např. obsluhy stroje).

Akustická intenzita (I) je fyzikální veličina vyjadřující množství akustické energie (energie kmitajících částic prostředí), které projde jednotkovou plochou za jednotku času. Intenzita zvuku je přímo úměrná energii kmitání, které zvukové vlnění v daném bodě vzbuzuje. Tato energie pak závisí na druhé mocnině amplitudy výchylky a na druhé mocnině frekvence. Intenzitu zvuku tedy určují nejen změny tlaku vzduchu v daném místě, ale také výška tónu. Citlivost lidského ucha je největší při frekvencích zvuku 700 až 6 000 Hz.

Akustický tlak (LP) odpovídá síle působící na element plochy v prostředí vlnivého děje. Intenzita zvuku se měří buď v Pascalech nebo v decibelech, poměrové veličině vztažené k akustickému tlaku 2.10-5 Pa při 1 kHz. Práh slyšitelnosti je přibližně 0 dB.

Akustický výkon zdroje je celková akustická energie vyzařovaná zdrojem ve stanoveném kmitočtovém pásmu po určitý časový interval, dělená tímto intervalem. Akustický výkon je nejdůležitější charakteristikou zdrojů zvuku, která umožňuje srovnávání zdrojů mezi sebou, jejich hodnocení pro potřeby technické akustiky a v neposlední řadě také jejich hodnocení z hlediska vlivu na člověka. [2]

Reference

  1. http://www.steiner.cz/david/akustika/
  2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Akustika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Acoustics Akustik Acoustique