Aerosol

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Jedná se o drobné hmotné částice rozptýlené v nosném plynu. Podle skupenství těchto částic mluvíme o aerosolu tuhém nebo kapalném. Každý aerosol je charakterizován svou koncentrací, velikostním složením částic jej tvořících, fyzikálními, chemickými, eventuálně biologickými vlastnostmi částic. [1]
  2. Aerosol jsou hmotné částice o velikosti 0,001 až 20 &mum (mikrometr) rozptýlené v nosném plynu (ve vzduchu). Podle skupenství částic se aerosoly dělí na tuhé nebo kapalné. [2]
  3. Heterogenní směs pevných nebo kapalných částic v plynu. Rozptýlené částice mají velikost od 0,001 až do 100 μm (1 μm = 1x10-6 m). [3]
  4. Aerosol je disperní soustava s plynným disperzním prostředím a tuhým nebo kapalným disperzním podílem. V praktickém životě častěji než pojem aerosol běžněji používáme pojmy jako dým, mlha, oblak, zákal, kouř. a pod. Ty však reprezentují jen specifické skupiny aerosolu, které se liší podle složení, velikosti částic, způsobu vzniku nebo výskytu. Částice tvořící aerosol mají velikost od 1 nm do 100 μm, což odpovídá shlukům několika molekul až částečkám materiálu tak hmotných, že už nemohou snadno poletovat v atmosféře a sedimentují. [4]

POZNÁMKA

  1. Aerosol atmosférický: Heterogenní směs pevných a kapalných částic v atmosféře. Částice mohou být původu přírodního (např. kapičky vody, ledové krystalky, půdní a prachové částice, pylová zrna) nebo antropogenního (např. kouř, popílek průmyslového původu, zplodiny spalovacích procesů). Důležitými charakteristikami jsou velikost a morfologie částic aerosolu, které podmiňují pádovou rychlost, absorpci plynů atd., jejich koncentrace hmotnostní či objemová a míra depozice na zemský povrch.
  2. Aerosol se podílí na důležitých atmosférických dějích, jako je vznik srážek a teplotní bilance Země.


Reference

  1. Slovník bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany, 1985
  2. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava)
  3. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.
  4. SKŘEHOT, Petr...[et al.].2009 Prevence nehod a havárií; 1.díl:Nebezpečné látky a materiály. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce a T-SOFT, 2009, 341 s., ISBN 978-80-86973-70-8.


Aerosol - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Aerosol Aerosol Aérosol (m)