Školení bezpečnosti práce

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Arbeitsschutzschulung (e))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Školení BOZP je zákonnými předpisy (zákoník práce) stanovené školení zaměstnanců o normách a dalších předpisech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení BOZP doplňuje odborné předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Obsahem školení jsou kromě obecných zásad bezpečnosti práce i konkrétní požadavky ve vztahu k pracovní činnosti a k příslušnému pracovišti. Při školení BOZP jsou zaměstnanci seznamováni s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.

LHŮTY PRO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BOZP

Školení zaměstnavatel zajistí

  • při nástupu zaměstnance do práce,
  • při změně pracovního zařazení, nebo druhu práce,
  • při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
  • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci (bez zbytečného odkladu, vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, nebo pravidelně opakované).

DRUHY ŠKOLENÍ BOZP A JEJICH ÚČEL

A. Vstupní školení

a) obecná část - Seznámení zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, s předvídatelnými riziky jeho práce, s opatřeními přijatými zaměstnavatelem na ochranu před působením těchto rizik. Seznámení s informacemi a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, které musí zaměstnanec při své práci dodržovat. Školení se provádí v pracovní době, v den nástupu do zaměstnání.

b) na pracovišti - Předání pokynů vztahujících se k sjednané činnosti v pracovní smlouvě pro spolehlivý, bezpečný a zdravotně nezávadný pracovní výkon; případně pro vstup a pobyt na pracovišti – pracovním místě. Školení se provádí v pracovní době po vstupním obecném školení, v den zařazení na pracoviště.

c)zaškolení, zaučení, zácvik - Smyslem školení je poskytnout teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro stálý a bezpečný výkon práce.

d) předání stroje, zařízení nebo předmětů, s nimiž bude zaměstnanec pracovat. V rámci školení musí být přebírající zaměstnanec seznámen s veškerou dokumentací, vč,. revizní.

B. Školení speciální (pro odborné činnosti) - Vztahuje se na některé odborné činnosti, pro jejichž výkon je zvláštními předpisy požadován doklad o kvalifikaci na základě školení a zkoušek a opakovaného přezkušování.

C. Opakované školení BOZP - Cílem školení je prohloubit a doplnit znalosti o nové poznatky nebo o nové předpisy k BOZP.

D. Ostatní školení za účelem doplnění a prohloubení znalostí při změnách souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Více informací k provádění školení BOZP získáte na portálu http://www.bozpinfo.cz.

DALŠÍ INFORMACE K PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ BOZP

Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno – viz Opakované školení. V případech uvedených v § 103, odstavci 2 písm. c) zákoníku práce musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. Školení o BOZP provádí podle jeho povahy a odpovídajících kompetencí buď sám zaměstnavatel, vedoucí zaměstnanci, nebo osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Nedílnou součástí školení zaměstnanců o BOZP je ověřování znalostí. Způsob ověřování znalostí proškoleného zaměstnance stanoví zaměstnavatel. Provádí se např. ústním pohovorem nebo písemným testem po skončení školení. Znalosti proškolených zaměstnanců je možno ověřit i zkouškou. Doklad o ověření znalostí předpisů BOZP se ukládá v osobní složce zaměstnance.

O školeních vede zaměstnavatel povinnou dokumentaci. Ta musí obsahovat záznam o školení s uvedením místa a data konání školení, osnovu, časový rozvrh, prezenční listinu s podpisy proškolených osob a podpisem školitele. Přikládají se rovněž doklady o ověření znalostí proškolených zaměstnanců. Náklady spojené se zajištěním školení BOZP nese zaměstnavatel. U speciálních školení, případně získání příslušných oprávnění k obsluze zařízení nebo technologií, nese zaměstnavatel náklady pouze za předpokladu, že získanou kvalifikaci svých zaměstnanců využívá. [1] [2]

Reference

  1. VÚBP,v.v.i.
  2. ČESKO. § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 28. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p103
Školení bezpečnosti práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety training Arbeitsschutzschulung (e) Formation en matiére de sécurité (f)