Bezpečnostní norma

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Z programu norem vytvářených CEN/CENELEC, zaměřených na interpretaci základních bezpečnostních požadavku za účelem dosažení konformity s evropskou legislativou v oblasti bezpečnosti strojů, mají tyto normy následující hierarchii:

  • Normy typu A (základní bezpečnostní normy), poskytující základní pojmy a zásady pro projektování a konstrukci a obecná hlediska, která mohou být aplikována na všechny stroje.
  • Normy typu B (skupina bezpečnostních norem), zabývající se jedním bezpečnostním aspektem nebo jedním typem bezpečnostního zařízení, které může být použito pro větší počet strojů:
    • normy typu B1 - týkající se jednotlivých bezpečnostních aspektů (např. bezpečnostní vzdáleností, teploty povrchu, hluku apod.).
    • normy typu B2 - týkající se příslušných bezpečnostních zařízení (např. dvouručního ovládacího zařízení, blokovacího zařízení, tlakově citlivých zařízení, kryty apod.).
  • Normy typu C (bezpečnostní normy pro stroje), určující detailní bezpečnostní požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů [1].

POZNÁMKA

V normě ČSN EN 954-1, kap.4.4. jsou uvedeny: „Zásady ergonomické konstrukce“ a Tabulka 1 ve které se uvádí seznam požadavků některých norem uvádějící charakteristiky bezpečnostní funkce části řídicích systémů.


NORMY V OBLASTI ERGONOMIE

Do roku 1989 vznikaly české všeobecné normy převážně přejímáním norem RVHP v rámci systému norem „Pracovní ochrana“. Po rozpadu RVHP vznikají české technické normy v oblasti ergonomie převážně přejímáním evropských a mezinárodních norem. Všeobecné evropské ergonomické normy jsou zpracovávány Evropskou komisí pro normalizaci - CEN, a sice technickou komisí CEN/TC 122 Ergonomie. Mezinárodní ergonomické normy jsou zpracovávány Mezinárodní organizací pro normalizaci - ISO, a sice technickou komisí ISO/TC 159 Ergonomie.

Normy zpracovávané CEN/TC 122 jsou v souladu se Směrnicemi Rady EU - zejména 89/392/EHS, o strojních zařízeních a 89/391/EHS, o bezpečnosti a zdraví na pracovištích. Tyto normy se po vyhlášení v Úředním věstníku EU (Official Journal of The Communities - OJEC) stávají tzv. harmonizovanými normami. Harmonizované české technické normy, tj. normy, ve kterých je zapracována evropská norma, jsou označeny : ČSN EN, případně ČSN EN ISO.

Harmonizace Českých technických norem (ČSN) s normami evropskými je řízena Technickými normalizačními komisemi - TNK. Pro ergonomii je to TNK č.2 - „ Bezpečnost technických zařízení. Ergonomie“. Subkomisí TNK č.2 je SC č.2 - „ Ergonomie“. V oblasti ergonomie jsou to normy třídy 83, skupiny 35. Odkazy na ergonomii jsou uváděny i v jiných českých technických normách.[2]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Bezpečnostní norma - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Safety standard Sicherheitsnorm (e)