Bezpečnostní zpráva

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Popis obsahující opatření nebo plán k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [1]
 2. Dokument zpracovaný provozovatelem objektu nebo zařízení, zařazeného podle zákona o prevenci závažných havárií do skupiny B. Bezpečnostní zpráva slouží pro prezentaci technických, řídících a provozních informací pokrývajících nebezpečí, které je přítomné existencí a provozem sledovaného objektu nebo zařízení, a jejich kontrolu pro potvrzení deklarované úrovně bezpečnosti. Dokument je zpracován na základě výsledků analýzy a hodnocení rizik a obsahuje tyto části:
  • základní informace o objektu nebo zařízení,
  • popisné, informační a datové části dokumentu bezpečnostní zprávy,
  • prezentace postupu a výsledku provedené analýzy a hodnocení rizik závažné havárie u objektu nebo zařízení zařazeného ve skupině B,
  • popis systému prevence závažné havárie včetně celkových cílů a zásad prevence závažné havárie,
  • popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie,
  • závěrečné shrnutí.

Kapitoly jednotlivých částí jsou uvedeny ve vyhlášce č. 366/2004 Sb. o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií. [2]

Reference

 1. CEOC
 2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Bezpečnostní zpráva - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety Report Sicherheitsbericht Dossier de Sécurité