Bod vzplanutí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podle ČSN 65 0201 nejnižší teplota hořlavé kapaliny, při které vnější zápalný zdroj (za přesně definovaných podmínek) vyvolá vzplanutí par nad hladinou hořlavé kapaliny, které ihned uhasne. Teplota vzplanutí je kritériem pro zařazení hořlavých látek do tříd nebezpečnosti podle ČSN 65 0201. Jsou stanoveny 4 třídy nebezpečnosti: I (teplota vzplanutí do 21 °C); II (t.vzpl. nad 21 °C do 55 °C); III (t.vzpl. nad 55 °C do 100 °C); IV (t.vzpl. nad 100 °C). Pozn.: Za hořlaviny jsou považovány kapaliny do teploty vzplanutí 250 °C. U tuhých hořlavých látek se určuje teplota vzplanutí FIT (flame ignition temperature), která je definována jako nejnižší teplota vzduchu, proudícího kolem vzorku, při které dojde působením vnějšího zápalného zdroje k zapálení směsi plynných produktů rozkladu. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Bod vzplanutí - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Flash Point Flammpunkt Point de rupture